Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Διπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2019

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €32,2 εκ. έναντι €25,6 εκ. το 2018, αυξημένα κατά 25,8%.

ΕΧΑΕ: Διπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2019

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε σημαντική μεταβολή το 2019 καταγράφοντας άνοδο 49,5%, ενώ αυξήθηκε κατά 21,0% η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών η οποία διαμορφώθηκε στα EUR67,4 εκ. έναντι EUR55,7 εκ. του 2018.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 2018 (EUR54,8 δις έναντι EUR52,2 δις). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους έλαβαν χώρα σημαντικές εταιρικές πράξεις και δημόσιες προτάσεις με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική επίδοση του Ομίλου για το 2019.

Ως εκ τούτων, για το 2019 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα EUR32,2 εκ. έναντι EUR25,6 εκ. το 2018, αυξημένα κατά 25,8%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα καθώς επίσης και στα έσοδα από δημόσιες προτάσεις. Με την εφαρμογή του IFRS 15 από 1.1.2019, τα έσοδα από εισαγωγή μετοχών και ομολόγων καθώς και από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιμερίζονται σε πενταετία και τριετία αντίστοιχα.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 2019 ανήλθε στα EUR18,9 εκ έναντι EUR18,2 εκ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του έτους ανήλθαν στα EUR13,2 εκ., αυξημένα κατά 79,3% σε σχέση με τα EUR7,4 εκ. το 2018.

Η σημαντική αύξηση των εσόδων είχαν ως αποτέλεσμα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2019 να διαμορφωθούν στα EUR9,5 εκ. έναντι EUR4,0 εκ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 137%. Για το 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR6,1 εκ. έναντι EUR3,0 εκ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 101% ενώ τα κέρδη ανά μετοχή στα EUR0,1 και EUR0,05 αντίστοιχα.

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2019 (1/1/2019 έως 31/12/2019) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος EUR0,07 ανά μετοχή.

Η προτεινόμενη διανομή μερίσματος αντιστοιχεί σε EUR4,2 εκ, ήτοι το 96% της καθαρής κερδοφορίας της μητρικής εταιρείας (EUR4,4 εκ.).

Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR0,09 ανά μετοχή.

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 14.01.2020 δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο, ενώ οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα προσδιοριστούν μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές οριστικοποιηθούν.

Ενημέρωση για τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με την εξάπλωση του COVID 19

Η ραγδαία εξάπλωση της νόσου του κορονοϊού (COVID-19), βρήκε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τις επιχειρήσεις σε σημαντικό ποσοστό απροετοίμαστες. Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας, οι συνέπειες της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Παράλληλα, η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε και οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην εργασιακή μας καθημερινότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά λειτουργικών παρεμβάσεων, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την εθνική πρωτοβουλία και ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμοδίων για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του ιού.

Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε σε άμεση εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας που φτάνει το 90% του προσωπικού, αξιοποιώντας την τεχνολογική μας υποδομή. Έχουμε δημιουργήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, ο οποίος εξασφαλίζει τόσο την απρόσκοπτη επιχειρηματική συνέχεια όσο και την ασφάλεια των συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ασφάλειας του κυβερνοχώρου και προστασίας δεδομένων σε απομακρυσμένο εργασιακό περιβάλλον). Παράλληλα, εξασφαλίσαμε την εξ αποστάσεως (remote) εργασία των Μελών του, καθώς επίσης την τεχνολογική υποδομή και τις απαραίτητες υπηρεσίες εκκαθάρισης για την έναρξη λειτουργίας της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στις 23/3.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους φορείς και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται έγκαιρα και υπεύθυνα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται αυτή την περίοδο και στις ανάγκες των συμμετεχόντων της κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v