Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Στις 26/6 η ΓΣ για διανομή κερδών και έκδοση ομολόγου

Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των €5.000.000 και την διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Μοτοδυναμικής.

Μοτοδυναμική: Στις 26/6 η ΓΣ για διανομή κερδών και έκδοση ομολόγου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μοτοδυναμική την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι καλούνται να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και έγκριση αμοιβής αυτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

7. Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας.

8. Τροποποίηση της έδρας της Εταιρίας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας.

9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.

10. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των €5.000.000 κατ’ άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

11. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018.

13. Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

14. Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. Tροποποίηση εκ παραδρομής αναφοράς ημερομηνίας στο άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v