Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπενού: Στις 15 Ιουλίου η αποκοπή δικαιώματος μερίσματος

Στις 21 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του μερίσματος. Στα έξι αυξήθηκε ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μύλοι Κεπενού: Στις 15 Ιουλίου η αποκοπή δικαιώματος μερίσματος

Η εταιρεία Μύλοι Κεπενού ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 08.06.2020 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος ποσού 355.100 ευρώ ή 0,053 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό μέρισμα).  Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,05035 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος της χρήσης 2019 ορίσθηκε η 15.07.2020. Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 16.07.2020 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 21.07.2020, από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank, ως ακολούθως:

i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τη με αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank.

iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας Alpha Bank, για τους υπόλοιπους επενδυτές, όπου δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των Χειριστών τους.

Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και εφεξής, η χρηματική διανομή θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 2610-241940.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Επίσης, στην γενική συνέλευση εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, μέχρι την 8η Ιουνίου 2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ως ακολούθως:

Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου
Ελένη Κεπενού του Γεωργίου
Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου
Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου
Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου
Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου

Ακόμη, η Γενική Συνέλευση, όρισε ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, τους κ.κ.:

Ιωάννη Ξενογιάννη του Αποστόλου και
Ανδρέα Γούναρη του Γεωργίου.

Ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε από πέντε σε έξι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε κατά τα ως άνω από την Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 08.06.2020, ως εξής:

Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος & Πρόεδρος του Δ.Σ.‧
Ελένη Κεπενού του Γεωργίου,  Εκτελεστικό Μέλος & Διευθύνουσα Σύμβουλος‧
Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.‧
Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος‧
Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v