Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλαίσιο

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλαίσιο

Η «ΠΛΑΙΣΙΟ» γνωστοποιεί ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 25η Ιουνίου 2020, νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, συγκροτήθηκε αυθημερόν (25.06.2020) σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

2. Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3. Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό Μέλος).

4. Αντιόπη-Aννα Μαύρου του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό Μέλος).

5. Φίλιππος Καραγκούνης του Αναστασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος).

6. Ηλίας Κλης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος).

ΙΙ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2020 εξουσιοδότησης, εξέλεξε ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Φίλιππο Καραγκούνη του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ηλία Κλη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντιόπη-Aννα Μαύρου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου πραγματοποιήθηκε αφού ελέγχθηκε και διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v