Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μείωση τζίρου και κερδών το α' τρίμηνο για την Paperpack

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 560 χιλ.€ έναντι 670 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1.068 χιλ. € έναντι 262 χιλ.€ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μείωση τζίρου και κερδών το α' τρίμηνο για την Paperpack

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α’ Τριμήνου από 1/1/2020 έως 31/03/2020. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 4.698 χιλ.€ έναντι 5.211 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,85%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1.181 χιλ.€ έναντι 1.417 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 744 χιλ.€ έναντι 980 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 560 χιλ.€ έναντι 670 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 31/03/2020 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 31/03/2019 ανερχόταν σε 161 άτομα.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1.068 χιλ. € έναντι 262 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2.679 χιλ.€ έναντι 1.799 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1416 € έναντι 0,1695€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 183 χιλ.€ σε σχέση με την 31/12/2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v