Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Τη διανομή μερίσματος €0,0632/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020.

Flexopack: Τη διανομή μερίσματος €0,0632/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η «FLEXOPACK A.E.»  ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.693.897 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,71% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www. flexopack.com).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 22ας Απριλίου 2020, καθώς και την από 23 Απριλίου 2020 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019. 

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 740.706,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0632 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.209), καθώς και για τις ετήσιες Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020). Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019).

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, παροχές και εν γένει αποζημιώσεις, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), οι οποίες συνάδουν με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και παρείχε με την αυτή ομόφωνη απόφασή της την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα 4 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στο 8ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά αναφορικά με την Έκθεση Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς. 

Στο 10ο θέμα, αφού έλαβε υπόψιν την από 18.11.2019 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Μισθωτικής Αξίας, η οποία συνετάγη από την εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «REDVIS ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 6 ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΜΜ 17), ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση αδείας για την κατάρτιση μεταξύ 5 αφενός μεν: 1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, επί της οδού Κύπρου αριθ. 74Α, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002861301000, Α.Φ.Μ. 094420528, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και 2) του κ. Νικολάου Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος ως Εκμισθωτών, αφετέρου δε της Εταιρείας ως Μισθώτριας, ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης της από 13.02.2014 υφιστάμενης μεταξύ τους συμβάσεως επαγγελματικής μισθώσεως, η σύναψη της οποίας είχε εγκριθεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2014.

Αντικείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης της συμβάσεως επαγγελματικής μισθώσεως αποτελεί: (α) η επέκταση της έννοιας του μισθίου ακινήτου, το οποίο ευρίσκεται στο Δήμο Κρωπίας Αττικής και επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 299, εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνει εφεξής και τους χώρους του α΄ και β΄ υπογείου της οικοδομής, με αποτέλεσμα να μισθώνεται πλέον από την Εταιρεία το σύνολο της οικοδομής (α΄ και β΄ υπόγειο, ισόγειο, πρώτος (Α΄) όροφος και δώμα) συνολικής επιφανείας 3.099,56 τ.μ. και (β) η επαύξηση, συνεπεία της επεκτάσεως και διευρύνσεως της έννοιας του μισθίου ακινήτου, του μηνιαίως καταβαλλομένου μισθώματος από το ποσό των 7.000,00 € (που αφορούσε σε μισθωμένη επιφάνεια 1.321,46 τ.μ.), πλέον των αναλογούντων σε αυτό τελών χαρτοσήμου, στο ποσό των 9.100,00 € (που αφορά πλέον σε μισθωμένη επιφάνεια 3.099,56 τ.μ.), πλέον των αναλογούντων σε αυτό τελών χαρτοσήμου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δε συμμετείχαν στην ψηφοφορία και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας οι μέτοχοι «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Σταματίνα Γκινοσάτη, Δημήτριος Γκινοσάτης και Σπυρίδων Γκινοσάτης, καθόσον αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα ΗΔ , αποτελούν συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018. 

Στο 11ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι 26.06.2022, κατ’ ανώτατο όριο 586.001 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα τρία Ευρώ (3,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα οκτώ Ευρώ (8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη 6 απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v