Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ: Επαναγορά ιδίων μετοχών έως 1% αποφάσισε η ΓΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από τη λήψη απόφασης από τη Γ.Σ., ήτοι το αργότερο μέχρι και την 15η Ιουλίου 2022, και θα πραγματοποιηθεί με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 10 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς εκάστης μετοχής ίση με 1 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΔΜΗΕ: Επαναγορά ιδίων μετοχών έως 1% αποφάσισε η ΓΣ

Η ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε πως  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.07.2020 αποφάσισε και καθόρισε τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 1% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται εφόσον κατά περίπτωση θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της Εταιρείας για τους οριζόμενους στον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από τη λήψη απόφασης από τη Γ.Σ., ήτοι το αργότερο μέχρι και την 15η Ιουλίου 2022, και θα πραγματοποιηθεί με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 10 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς εκάστης μετοχής ίση με 1 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ειδικά προκειμένου να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v