Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Απορροφά τρεις θυγατρικές εταιρείες

Η παρούσα συμφωνία δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόμενων εταιριών.

Foodlink: Απορροφά τρεις θυγατρικές εταιρείες

H Foodlink ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 υπεγράφη κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας (Απορροφώσα) με τις θυγατρικές της εταιρείες α) VELOSTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – LOGISTICS, β) TRANSPORT LINK - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και γ) EXPRESS LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Απορροφώμενες Εταιρείες) των οποίων η Απορροφώσα κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων τους.

Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με: (α) Τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 35 και 39-41 του Ν.4601/2019 όπως ισχύει, και (β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των εταιρειών με ημερομηνία 31.12.2019, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία των απορροφώμενων μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας.

Η παρούσα συμφωνία δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόμενων εταιριών κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, δυνάμει της ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019.

Η δημοσιότητα του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019 πραγματοποιείται, από καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της αρμόδιας αρχής κατά τις οικείες διατάξεις του Ν. 4601/2019.

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fdlgroup.gr καθώς και στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. για κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v