Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AVE: Από 1η/9 σε διαπραγμάτευση οι νέες 6,5 εκατ. μετοχές από την ΑΜΚ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία € 0,04 ενώ θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των 6.500.000 νέων μετοχών που προέκυψαν.

AVE: Από 1η/9 σε διαπραγμάτευση οι νέες 6,5 εκατ. μετοχές από την ΑΜΚ

Η AVE Α.Ε. (πρώην «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ») ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2020, αποφάσισε:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω του συμψηφισμού σημαντικού μέρους των ζημιών, που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες χρήσεις, με μέρος της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ο συμψηφισμός ζημιών συνολικού ποσού 41.416.425,18 ευρώ, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της «Εταιρείας», η οποία θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 159.293.943 μετοχών (κοινών και προνομιούχων) στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 0,26 ευρώ, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,30 ευρώ σε 0,04 ευρώ.

β) την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 6.500.000 με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη (όπως θα διαμορφωθεί μετά την ανωτέρω μείωση της ονομαστικής της αξίας από 0,30 €), και με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (€ 1,00) και της ονομαστικής αξίας (€ 0,04) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών των βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Οι ως άνω καταβολές είχαν διενεργηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα, η εκ των μετόχων STONEMAN HOLDINGS LTD είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 2.982.777,00 €, η εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 3.283.723,00 € και η εκ των μετόχων CHARONIA HOLDINGS LIMITED είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 233.500,00 €, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του ν. 4584/2018.

Σημειώνεται τέλος ότι, δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό 5,02% των ήδη εισαχθέντων μετοχών, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. χωρίς να έχει γίνει άλλη εισαγωγή πέραν αυτής τους τελευταίους δώδεκα μήνες, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Συνεπεία των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 6.631.757,72 διαιρούμενο σε 165.793.943 άυλες μετοχές εκ των οποίων 136.014.137 αφορούν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,04 έκαστη ενώ 29.779.806 αφορούν προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 έκαστη.

Την 31.07.2020, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αρ. Πρωτ. 82044/31.07.2020 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία ήτοι της ως άνω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 28 Αυγούστου 2020, α) ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και β) ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί από την έγκριση του ΧΑ. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία € 0,04 ενώ θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των 6.500.000 νέων μετοχών που προέκυψαν.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v