Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA €457 εκατ. το 1ο εξάμηνο

Τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η επιχείρηση. Κέρδη προ φόρων €51,2 εκατ. από ζημίες €318,4 εκατ. Μείωση παραγωγής από λιγνίτη κατά 47,8%. Μειώθηκε το μερίδιο αγοράς.

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA €457 εκατ. το 1ο εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ, μειώθηκε το α' εξάμηνο 2020 κατά €55,6 εκατ. ή 2,4% λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 2.913 GWh ή 15,5%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της πτώσης της ζήτησης. Σε επίπεδο β’ τριμήνου η μείωση του κύκλου εργασιών είναι ακόμα μεγαλύτερη (-11,7%) λόγω ακόμα μεγαλύτερης μείωσης του όγκου πωλήσεων (κατά 2.086 GWh ή 21,7%) καθώς η πτώση της ζήτησης στο τρίμηνο αυτό διαμορφώθηκε σε 12,7%. 

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ εξάμηνο 2020, μειώθηκαν κατά €503,6 εκατ. (ή κατά 21,9%) σε €1.792,3 εκατ. έναντι €2.295,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019, ως αποτέλεσμα των μειωμένων δαπανών για καύσιμα, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών CO2. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχει συνυπολογισθεί για το α΄ εξάμηνο 2020 η θετική επίπτωση ύψους €44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ και η πρόσθετη πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού ύψους €16,3 εκατ. ενώ για το α΄ εξάμηνο 2019 δεν έχει συνυπολογισθεί η θετική επίπτωση από την επιστροφή € 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές)

Το α΄ εξάμηνο 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7% στις 26.450GWh έναντι 28.446 GWh το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και την άντληση, καταγράφηκε σημαντική μείωση κατά 10,5% λόγω και της συνεχιζόμενης μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων (μείωση κατά 1.243 GWh σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2019).

Συγκεκριμένα, το β' τρίμηνο 2020, όπως προαναφέρθηκε, καταγράφηκε σημαντική μείωση της εγχώριας ζήτησης κατά 12,7% έναντι του β΄ τριμήνου 2019(πολύ μεγαλύτερη δηλαδή σε σχέση με την μείωση κατά 1,7% που σημειώθηκε το α΄ τρίμηνο 2020), ως απόρροια του covid-19. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα για την συνολική ζήτηση η οποία μειώθηκε κατά 13,2% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο 2019 (έναντι μείωσης 8,2% το α΄ τρίμηνο 2020).

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 69,9% το α΄ εξάμηνο 2020 από 77% το α' εξάμηνο 2019. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 66,1% τον Ιούνιο του 2020 από 73,9% τον Ιούνιο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕH, ανά τάση, ήταν 94,5% (από 97,8%) στην Υψηλή Τάση, 30,6% (από 48,9%) στη Μέση Τάση και 70,6% (από 78,4%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 36,8% της συνολικής ζήτησης το α' εξάμηνο του 2020 (32,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2019 ήταν 46,9% (43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), μείωση η οποία οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 47,8% ή 2.743 GWh, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές. Ειδικά το β΄ τρίμηνο, η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής ήταν ακόμα μεγαλύτερη και διαμορφώθηκε σε 69,5% ή 1.726 GWh.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕH μειώθηκε κατά 15,4%, ή 530GWhτο α΄ εξάμηνο 2020, λόγω της μείωσης που παρατηρήθηκε το α΄ τρίμηνο 2020. Στο β΄ τρίμηνο, η παραγωγή από φυσικό αέριο κατέγραψε αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση από υδροηλεκτρικές μονάδες διαμορφώθηκε σε 18,2% ή 298 GWh λόγω των μικρότερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α΄ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αναφορικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν μειωμένες κατά 13,1% ή κατά 875 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 561,3 εκατ. (-33,7%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα:

  • Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 29,7% σε € 224,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2020 από € 319,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019 , λόγω της μικρότερης παραγωγής από υγρά καύσιμα αλλά και της χαμηλότερης τιμής του μαζούτ και του diesel.
  • Η δαπάνη για φυσικό αέριο, μειώθηκε σημαντικά κατά 49,5% σε € 112,3 εκατ. έναντι € 222,5 εκατ. λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 40,9% σε συνδυασμό με την χαμηλότερη ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο.
  • Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά € 260,2 εκατ. λόγω της μείωσης της ΟΤΣ από € 66,75/MWh το α΄ εξάμηνο του 2019 σε € 41,37/MWh α΄ εξάμηνο του 2020 παρά τον μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας.
  • Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 μειώθηκε σε € 171,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2020 από € 251,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω των μείωσης των εκπομπών CO2 από 12,3 εκατ τόνους σε 7,4εκατ. τόνους η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 20,38/τόνο σε € 23,27/τόνο.

Στάσσης: Τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο θετικής λειτουργικής κερδοφορίας

«Το β΄ τρίμηνο του 2020 ήταν το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο θετικής λειτουργικής κερδοφορίας με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να ανέρχεται σε € 275,3 εκατ. ενισχύοντας την θετική τάση των δύο προηγούμενων τριμήνων», σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Για το σύνολο της περιόδου, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €457,3 εκατ., απόδοση η οποία μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα υπερβούμε τον στόχο που έχουμε θέσει για το σύνολο του έτους με την λειτουργική κερδοφορία να διαμορφώνεται στην περιοχή των €850 – 900 εκατ. Η μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω της μείωσης της τιμής χονδρεμπορικής αγοράς και του φυσικού αερίου συνεχίστηκε, ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά €234 εκατ. λόγω των αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων.

Παρά τις θετικές οικονομικές επιδόσεις, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, ειδικά στο τρέχον πρωτόγνωρο περιβάλλον. Συνεχίζουμε τις δράσεις μας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία του προσωπικού μας, αλλάζουμε και εκσυγχρονίζουμε το μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών μας εισάγοντας νέες υπηρεσίες και προϊόντα, ενώ θωρακίζουμε παράλληλα την Εταιρεία επιταχύνοντας το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού και εξασφαλίζοντας νέες πηγές ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη υπογραφή νέας γραμμής χρηματοδότησης €160 εκατ. με την EBRD, καθώς και η προώθηση των συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων, οι οποίες αθροιστικά αναμένεται να ενισχύσουν την ρευστότητα κατά €500 εκατ. τους επόμενους μήνες, συναλλαγές οι οποίες αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ από διεθνώς αναγνωρισμένους επενδυτές για την στρατηγική που έχουμε επιλέξει και ακολουθούμε. Συνεχίζουμε την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας με την προώθηση της κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Πτολεμαΐδα και την Μεγαλόπολη, την απόσυρση των μονάδων στο Αμύνταιο εντός του Σεπτεμβρίου, την υλοποίηση του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων και τον διαγωνισμό για την προμήθεια 1.000 σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.»

Οι συνολικές επενδύσεις το α΄ εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 160,6 εκατ. έναντι €378 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019. Το καθαρό χρέος στις 30.6.2020ήταν €3.453,2εκατ., μειωμένο κατά € 233,8εκατ. σε σχέση με την 31.12.2019, λόγω της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων.

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα εξαμήνου δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v