Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διευκρινίσεις για τη διαδίκασία εξυγίανσης της Βαράγκης

Με βάση τη νέα συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 61,1% οι πιστωτές της Εταιρίας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα, την εταιρία «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.», έναντι τιμήματος 2.592 χιλ. ευρώ.

Διευκρινίσεις για τη διαδίκασία εξυγίανσης της Βαράγκης

H ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο ειδικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να χειριστεί συνολικά τη διαδικασία εξυγίανσής της προβαίνοντας σε κάθε, κατά την κρίση του, απαραίτητη ενέργεια, κατόπιν συζητήσεων και ορισμένων τροποποιήσεων, επετεύχθη την 16.9.2020 νέα συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της και αιτήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 106β και δ τον Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, καθώς και την προστασία κατά τη διάρκεια της εκδίκασης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 18η Νοεμβρίου 2020, ενώ την 30.9.2020 και μέχρι τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης έγινε δεκτή, από το ίδιο δικαστήριο, προσωρινή προστασία της Εταιρίας και των εγγυητών της.

Ενημερωτικά, με βάση τη νέα συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 61,1% οι πιστωτές της Εταιρίας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα, την εταιρία «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.», έναντι τιμήματος 2.592 χιλ. Ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των μετοχών του νέου φορέα, πλην μίας, ανήκει στην κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «Vericon Professional Services Ltd», συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Μάριου Κυριάκου, που δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας.

Στον νέο φορέα μεταβιβάζεται το 99% του ενεργητικού της Εταιρίας συνολικού ύψους 3.303 χιλ. € και συγκεκριμένα το ακίνητο – μονάδα παραγωγής στο Σχηματάρι Βοιωτίας με όλα του τα προσαρτήματα, η πλειοψηφία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων, πάγια, απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας, καθώς και οι συμμετοχές της εταιρίας στις θυγατρικές της Varangis Turnkey Interior Projects LLC στα Η.Α.Ε. και Schemata Interiors and Trading WLL στο Κατάρ.

Στον νέο φορέα μεταφέρεται επίσης το σύνολο του προσωπικού και μεταβιβάζονται υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, αξίας 3.259 χιλ. €, οι οποίες αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και τη Vericon Professional Services Ltd, η οποία παρείχε ενδιάμεση χρηματοδότηση σε εκτέλεση της από 13.6.2019 συμφωνίας εξυγίανσης.

Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

Αυτονόητα η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση της σχετικής επικύρωσής της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ας σημειωθεί ότι στην παρούσα χρονική στιγμή η Εταιρία λειτουργεί πλήρως, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας έργα που προορίζονται για την αγορά της Μέσης Ανατολής και με τη διενέργεια πωλήσεων λιανικής μέσω του καταστήματός της «Δια Χειρός Βαράγκη» στο Μαρούσι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v