Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Profile: Αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Η «PROFILE» γνωστοποιεί ότι αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της από 07.05.2020 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει, δυνάμει των από 11.05.2018 και 07.05.2020 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων 200.700 μετόχων αυτής, ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v