Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Γ.Ε. Δημητρίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνεδριάσει εκ νέου εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας στις 19 Νοεμβρίου 2020 Συνέλευσης.

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της Γ.Ε. Δημητρίου

Η εταιρεία Γ.Ε. Δημητρίου ανακοίνωσε πως στις 19 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 μ.μ. συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της που βρίσκονται στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής (οδός Κηφισού, αρ. 6, Τ.Κ. 182 33), κατόπιν συνέχισης της συνεδρίασής της από την 31η Οκτωβρίου 2020 [οπότε και αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος μετόχου της εταιρείας που κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας]. Κατά τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2020 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.540.253 μετοχές, ήτοι ποσοστό 9,78% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Λόγω της μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας ποσοστού 1/5 επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, η εταιρεία ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνεδριάσει εκ νέου εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας (19 Νοεμβρίου 2020) Συνέλευσης, κατόπιν νεότερης πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων  διατυπώσεων δημοσιότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v