Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Στα €2,53 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,84 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και σε €9,69 εκατ.στο 9μηνο. Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθε στα €4,38 εκατ.

Profile: Στα €2,53 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο

Η Profile σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ' τριμήνου 2020, καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίησης της.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,84 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και σε €9,69 εκατ. κατά την περιόδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι €2,43 εκατ. και €10,04 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 17% και -3,5% αντιστοίχως.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε €0,16 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και €0,87 εκατ. κατά την περιόδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι €0,14 εκατ. και €1,17 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 14% κατά το γ΄τρίμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €0,66 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και €2,53 εκατ. κατά την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι €0,63 εκατ. και €2,73 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 5% και -7,3% αντιστοίχως.

Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθε στα €4,38 εκατ. , έναντι € 4,17 εκατ. που ανερχόταν κατά την 31/12/2019.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθαν στα €15,4 εκατ. , έναντι €15,05 εκατ. κατά την 31/12/2019.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Profile την 30/09/2020 ανήλθαν στα €20,67 εκατ., έναντι €19,73 εκατ. κατά την 31/12/2019.

Η πανδημία Covid-19 που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή της αγοράς καθώς και την λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2020. Οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες ανάλογα με την χώρα δραστηριοποίησης τους και η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου και παράλληλα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών του.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων, υπάρχει η πεποίθηση ότι η πανδημία δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v