Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Στα €2,07 εκατ. περιορίστηκε ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Το ύψος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα στις 30.9.2020 διαμορφώθηκε σε € 13,4 εκατ. έναντι € 11,4 κατά την 30.6.2020.

Centric: Στα €2,07 εκατ. περιορίστηκε ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Η Εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στις δραστηριότητές της.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο περισορίστηκε στα 2,07 εκατ. ευρώ από 3,51 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Αντίστοιχα, τα EBITDA στο εννεάμηνο παρέμειναν αρνητικά στα -295,3 χιλιάδες ευρώ από 441,03 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Αναφορικά με στοιχεία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου, στις 30.9.2020, και σε σχέση με τις 30.6.2020 παρατηρούμε τα εξής:

• Το ύψος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα στις 30.9.2020 διαμορφώθηκε σε € 13,4 εκατ. έναντι € 11,4 κατά την 30.6.2020.

• Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.9.2020 διαμορφώθηκαν σε € 6,9 εκατ. έναντι € 6,9 εκατ. κατά την 30.06.2020. • Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου αυξήθηκε οριακά λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος του τρίτου τριμήνου της χρήσης 2020.

• Το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων στις 30.9.2020 διαμορφώθηκε σε € 5,1 εκατ. έναντι € 3,4 εκατ. κατά την 30.6.2020.

Βάσει των στοιχείων της Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου στις 30.9.2020 προκύπτει ότι ο Όμιλος εξακολουθεί να διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση βασιζόμενη σε σημαντικό ύψος ταμειακών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. Η συνθήκη αυτή παρέχει ισχυρό εχέγγυο για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου και την χρηματοδότηση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του. Covid 19 και εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου Η παρουσία της πανδημίας Covid-19 είχε αναπόφευκτα επίδραση στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και αντίστοιχα στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των πρώτων εννέα μηνών του 2020.

Η Εταιρεία έχει συμπεριλάβει σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019 όπως και την εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Αναφορικά με τις επιμέρους δραστηριότητες του Ομίλου, και σε σχέση με τα δεδομένα του τρίτου τριμήνου 2020 παρατηρούμε τα εξής:

• Το ξενοδοχείο Adorno Suites ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουλίου 2020. Έπειτα από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας όπου η ζήτηση υπήρξε αρκετά επιφυλακτική, η πληρότητα και τα έσοδα για την περίοδο της λειτουργίας του ως το κλείσιμο της μονάδας τον Οκτώβριο 2020 κρίνονται αρκετά ικανοποιητικά.

• Η δραστηριότητα της εν πλω ψυχαγωγίας στο μέρος των επιβατηγών πλοίων ήταν ανοδική κατά την περίοδο από τον Ιούλιο 2020 και ακολούθως, προσεγγίζοντας τα συνήθη επίπεδα της. Η κατηγορία της κρουαζιέρας παραμένει ακόμα σε παύση με συνολικά πολύ περιορισμένα επίπεδα δραστηριότητας για όλη την χρήση ως σήμερα.

• Η λειτουργία του καταστήματος Chicken Stories διαμορφώθηκε ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη δυσμενή οικονομική συνθήκη, και τους όποιους περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το κατάστημα ανέστειλε τη λειτουργία του στις 9 Νοεμβρίου 2020 λόγω της επιδείνωσης των υγειονομικών συνθηκών από την πανδημία Covid-19 και της επέκτασης των περιοριστικών μέτρων.

• Η νέα δραστηριότητα της εκμίσθωσης τουριστικών σκαφών αναψυχής είχε ικανοποιητικό ξεκίνημα πετυχαίνοντας σημαντικό ποσοστό εκμίσθωσης των δύο σκαφών σε ημέρες εκμίσθωσης, καταγράφοντας σημαντικό κύκλο εργασιών και κερδοφόρο αποτέλεσμα.

• Οι δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως και της εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων εξελίσσεται κανονικά και δεν έχει επηρεαστεί από την πανδημία.

*Ολόκληρη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Centric, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v