Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Λούλη: Πώς επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου από την πανδημία

Τα Έσοδα από Πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,33% στον Όμιλο και 6,09% στην Εταιρεία στο εννεάμηνο, ενώ μεγαλύτερη ήταν η πτώση σε επίπεδο γ' τριμήνου

Μύλοι Λούλη: Πώς επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου από την πανδημία

Το Γ’ Τρίμηνο του 2020, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας Μύλοι Λούλη επηρεάστηκαν αρνητικά από την εξέλιξη της πανδημίας «Covid-19», κυρίως στις κατηγορίες προϊόντων «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» και «Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχ/κή».

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν κατά το Γ’ Τρίμηνο 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης: 

α) τα Έσοδα από Πωλήσεις να εμφανίζουν μείωση κατά 13,92% στον Όμιλο και 20,68% στην Εταιρεία, στα 26,4 εκατ. και 23,13 εκατ. ευρώ αντίστοιχα

β) τα Κέρδη προ Φόρων να εμφανίζουν μείωση κατά 47,24% στον Όμιλο και 44,27% στην Εταιρεία, στα 714.123 ευρώ και 887.993 ευρώ αντίστοιχα

γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να εμφανίζουν μείωση κατά 23,36% στον Όμιλο και 26,98% στην Εταιρεία, στα 2,43 εκατ. και 2,32 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, και

δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) να εμφανίζουν μείωση κατά 41,31% στον Όμιλο και 42,91% στην Εταιρεία στα 1,206 εκατ. και 1,209 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ομοίως επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας και κατά την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020, καθώς συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης

α) τα Έσοδα από Πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,33% στον Όμιλο και 6,09% στην Εταιρεία, στα 80,96 εκατ. και 71,14 εκατ. ευρώ

β) τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 25,56% στον Όμιλο και 16,87% στην Εταιρεία, στα 1,99 εκατ. και 2,34 εκατ.,

γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 6,74% στον Όμιλο και 7,43% στην Εταιρεία στα 7,58 εκατ. και 7,16 εκατ και

δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 16,29% στον Όμιλο και 13,63% στην Εταιρεία στα 3,91 εκατ. και 3,82 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ρευστότητα του Ομίλου, η διοίκηση προχώρησε στην λήψη νέων χορηγήσεων προκειμένου να καλύψει της ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και ταυτόχρονα προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της συνέχισης της πανδημίας. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2020 ανήλθε σε € 45,82 εκ. και € 38,97εκ. αντίστοιχα, αυξημένος το Γ’ Τρίμηνο κατά € 6,64 εκ και € 8,89 εκ. αντίστοιχα.

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες του Ομίλου την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού και επενδυτικού της πλάνου και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός δεν θα επηρεάσει την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v