Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform: Στα 5,06 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο 9μηνο

Στο γ΄ τρίμηνο του 2020, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €17,6 εκατ. έναντι €15,6 εκατ. το αντίστοιχο γ' τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά € 2 εκατ. ή 12,8%.

Inform: Στα 5,06 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο 9μηνο

Σε συνέχεια της από 18/11/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  ο Όμιλος INFORM ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητα του κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

 

01/01-30/9/2020

01/01-30/9/2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

 

 

 

 

 

 

Πωλήσεις

 

51.262.857

54.036.907

(2.774.050)

-5,1%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

 

5.064.699

4.766.535

298.165

6,3%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

 

1.938.973

2.095.507

(156.534)

-7,5%

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07-30/09/2020

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

 

01/07-30/9/2020

01/07-30/9/2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

 

 

 

 

 

 

Πωλήσεις

 

17.610.007

15.617.482

1.992.524

12,8%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

 

1.570.415

882.295

688.120

78,0%

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

 

526.079

(65.406)

591.485

904,3%

 Οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 παρουσίασαν αύξηση κατά € 2 εκατ., εξαιρουμένου του εφάπαξ έργου της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία ποσού € 4,7 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στο α' τρίμηνο του προηγούμενου έτους 2019.  Η αύξηση αυτή στηρίζεται σε 2 βασικές κατευθύνσεις του Ομίλου α) της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και Ρουμανία και β) των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, σημειώνεται ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση, και έτσι στο εννεάμηνο του 2020 παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών σε κατηγορίες προϊόντων που απευθύνονται σε οργανισμούς στους οποίους απαγορεύθηκε η λειτουργία από την κυβέρνηση κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, με συνέπεια να περιοριστεί η κατανάλωση και συνεπακόλουθα να καθυστερήσει η έναρξη συμβάσεων από τους πελάτες μας, γεγονός που η ταχύτατη αντίδραση του Ομίλου με την προσφορά νέων ψηφιακών λύσεων στους πελάτες κατάφερε να περιορίσει σημαντικά.   

Αντίστοιχα το γ΄ τρίμηνο του 2020, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 17,6 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ. το αντίστοιχο γ' τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά € 2 εκατ. ή 12,8% κυρίως λόγω α) της μαζικής ανανέωσης καρτών από τις ελληνικές τράπεζες και β) των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής και φυσικής διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM στο εννεάμηνο του 2020 έχουν ως ακολούθως:

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 5,1 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά € 0,3 εκατ. ή +6,3%,

-Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, μειωμένα κατά € 156 χιλ., επιβαρυμένα λόγω των υψηλότερων αποσβέσεων κατά € 0,5 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 από τις επενδύσεις στη Ρουμανία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2020

(σε χιλ. € )

30/9/2020

31/12/2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

54.776.135

57.048.756

(2.272.621)

 

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

24.596.694

24.687.795

(91.101)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

79.372.829

81.736.551

(2.363.722)

 

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 

 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

38.010.821

39.410.502

(1.399.681)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

20.873.266

22.666.585

(1.793.318)

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

20.488.742

19.659.464

829.278

Σύνολο υποχρεώσεων

41.362.008

42.326.049

(964.041)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

79.372.829

81.736.551

(2.363.722)

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(1.463.268)

(4.066.858)

2.603.590

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

18.414.558

20.252.529

(1.837.970)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

3.257.705

3.821.570

(563.865)

Καθαρός δανεισμός

20.208.995

20.007.241

201.754

 Κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 δεν έλαβαν χώρα σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση, στη δανειακή θέση, καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου.  Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε € 20,2 εκατ. στα ίδια επίπεδα σχεδόν με την αρχή της χρήσης.

Ο Όμιλος στην εξαιρετικά δύσκολη αυτή συγκυρία της πανδημίας προχωρά με σταθερά βήματα και μάλιστα καταφέρνει να βελτιώνει τα οικονομικά του μεγέθη κυρίως λόγω α) της αύξησης ζήτησης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και β) της θετικής συνεισφοράς των επενδύσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος  την προηγούμενη χρονιά στη Ρουμανία. Η πανδημία έφερε πιο γρήγορα την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών και αυτοματοποίησης διαδικασιών αλλά και της κοινωνικής ευθύνης, και η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει νέες ευκαιρίες για τις δραστηριότητες του Ομίλου. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τον οδηγό λειτουργίας και δραστηριοποίησης του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο εσωτερικού μετασχηματισμού όσο και σε επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών. Ο οργανισμός μας διαχρονικά χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα αντίδρασης αλλά και την έγκαιρη προσαρμοστικότητα σε νέα δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει στο στόχο της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να εμπλουτίσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες Digital Onboarding, RPA (Robotic Process Automation), Chatbots, eSignature και HR Payroll αποτελούν απόδειξη της στρατηγικής τοποθέτησης του Ομίλου και έρχονται να συμπληρώσουν  ψηφιακές υπηρεσίες που είχαν ήδη υλοποιηθεί προηγούμενα, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management και Scanning & Archiving.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v