Σαράντης: Στις 24/2 η ΓΣ για τη δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την 3 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Σαράντης: Στις 24/2 η ΓΣ για τη δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Σαράντης που θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου και ειδικότερα της πανδημίας (COVID-19) και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, την 24 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.

3. Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

4. Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την 3 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v