Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚΤΕΡ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και ειδικότερα ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της Εταιρείας.

ΕΚΤΕΡ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Νίκης αρ. 15, Αθήνα.

Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 10 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 5.829.856 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,821% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018, έχουν ως ακολούθως :

Θέμα 1ο: Εκλέχθηκε νέο οκταμελές (8μελές) Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις 30.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026.

Συγκεκριμένα, η Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, εξέλεξε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Μετά την ΕΓΣ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε αυθημερόν σε συνεδρίαση, καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

(1) Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

(2) Κωνσταντίνος Στούμπος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος

(3) Απόστολος Μπακογιάννης, Γενικός & Τεχνικός Δ/ντης/ Εκτελεστικό Μέλος

(4) Κωνσταντίνος Μπούζας, μη Εκτελεστικό Μέλος

(5) Ανδρονίκη Ιωαννίδου, μη Εκτελεστικό Μέλος

(6) Γεώργιος Πλιάτσικας, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

(7) Βασιλική Κρόκου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος (8) Κωνσταντίνος Κρασσάς, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, εφαρμοζόμενης όμως της διατάξεως της παραγράφου 1α του άρθρου 97 του ν. 4548/2018 (απαγόρευση επιδίωξης ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας).

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρεία.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, με πενταετή θητεία, ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Συμβουλίου και συγκεκριμένα (α) από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου, τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και ήδη του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και (β) από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου, ενώ (γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζεται από τα μέλη της που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 ε) του ν. 4449/2017.

Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Σε συνέχεια της ΕΓΣ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αυθημερόν (σε διαδοχική συνεδρίαση μετά τη συγκρότησή του σε σώμα) και αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις της Συνέλευσης, τον καθορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του και κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όρισε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, (α) τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Πλιάτσικα του Ηλία και κα Βασιλική Κρόκου του Ιωάννη, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και ήδη του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και (β) την κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου του Εμμανουήλ, μη Εκτελεστικό Μέλος. Σε συνέχεια των παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου στην πρώτη συνεδρίασή της που έγινε ομοίως στις 26 Φεβρουαρίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε Πρόεδρο της τον κ. Γεώργιο Πλιάτσικα, που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 ε) του ν.4449/2017.

Επίσης η Επιτροπή όρισε τη θητεία της συμπίπτουσα με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη ανάλογα προς τη θητεία του Συμβουλίου, ώστε στην επόμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει εκλογή και νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.: - Γεώργιο Πλιάτσικα, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. - Ανδρονίκη Ιωαννίδου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. - Βασιλική Κρόκου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και ειδικότερα ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 1.125.000 (11.250.000 Χ 10%) μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,20 (κατώτατη τιμή) έως €5,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη η οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας και οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες της σε ρευστότητα, ενώ θα πρέπει επίσης να τηρείται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Περαιτέρω εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του κάθε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v