Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Viohalco: Αυξημένη κερδοφορία στα €32,9 εκατ. το 2020

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 295 εκατ. ευρώ για το έτος, ενώ το ενοποιημένο EBITDA, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης των τιμών μετάλλων, αυξήθηκε κατά 4,7% στα 286 εκατ. ευρώ. Πρόταση για διανομή μερίσματος.

Viohalco: Αυξημένη κερδοφορία στα €32,9 εκατ. το 2020

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2020 ανήλθε σε 3.850 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,3% έναντι του προηγούμενου έτους (2019: 4.198 εκατ. ευρώ), κατά κύριο λόγο εξαιτίας της μείωσης των τιμών μετάλλων διεθνώς και των όγκων πωλήσεων κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, ως συνέπεια της πανδημίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ (2019: 16,7 εκατ. ευρώ) και αποδίδονται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα ενεργειακών έργων του κλάδου καλωδίων, καθώς και στην αύξηση της εμπορικής αξίας των επενδυτικών ακινήτων, γεγονός που οδήγησε στον αντιλογισμό παλαιότερα αναγνωρισμένων ζημιών απομείωσης.

Διανομή μερίσματος

Το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2021 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση διανομής μεικτού (*) μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Viohalco S.A. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021.

Δυναμικές επιδόσεις και ισχυρή κερδοφορία παρά την πανδημία

Συνοπτικά

  • Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Viohalco υποστήριξε την ισχυρή κερδοφορία παρά την πανδημία, χάρη στη συμβολή της δυναμικής και της ανθεκτικότητας των επιχειρηματικών κλάδων της.
  • Η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων εξασφάλισε τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία σε όλες τις εγκαταστάσεις.
  • Σημαντικές επενδύσεις συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στις εταιρίες της Viohalco, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και την περαιτέρω επέκταση της διεθνούς παρουσίας τους.
  • Ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη λειτουργίας του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου tandem στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα.
  • Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 295 εκατ. ευρώ.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 86% σε ετήσια βάση (2019: 32 εκατ. ευρώ).

Επισκόπηση

Η εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 στις αρχές του έτους είχε έντονο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές διεθνώς. Αντιδρώντας έγκαιρα στην κρίση, οι εταιρίες της Viohalco έθεσαν σε εφαρμογή, αποτελεσματικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και των λοιπών συμμετόχων τους τους, προσαρμόζοντας τις εργασιακές πρακτικές σε όλες τις λειτουργίες, προκειμένου να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο από τον κορωνoϊό, γεγονός που κατέστησε εφικτή την ασφαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγής σε όλες τις εγκαταστάσεις. Οι προσπάθειες αυτές μετριασμού της κρίσης, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Viohalco, οδήγησαν στην ισχυρή επίδοση του 2020.

Στον κλάδο του αλουμινίου, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου Tandem στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας του Covid-19. Το έλαστρο ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας και δίνοντας τη δυνατότητα στον κλάδο να αναζητήσει ευκαιρίες σε νέες αγορές.

Στη διάρκεια του 2020, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για πιο βιώσιμα, ελαφρά υλικά ενεργειακής αποδοτικότητας στους τομείς της συσκευασίας και των μεταφορών, η Elval προχώρησε σε επενδύσεις σε νέο σύγχρονο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και σε μια νέα, πλήρως αυτοματοποιημένη, γραμμή βαφής.

Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε εύρωστη επίδοση κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η πανδημία είχε περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα παραγωγής. Ο κλάδος κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του και να κερδίσει μερίδια σε βασικές αγορές, ακόμα και σε μια περίοδο που οι αγορές, όπως αυτή των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού και των σωλήνων χαλκού, υπέστησαν σημαντική συρρίκνωση. Καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές σημείωναν βραδεία ανάκαμψη κατά τη διάρκεια του έτους, με τις βελτιώσεις να καθίστανται πιο εμφανείς μετά το τρίτο τρίμηνο, ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αξιοποιήσει με επιτυχία τις βελτιωμένες συνθήκες.

Η κερδοφορία του κλάδου καλωδίων βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους, παρά την πανδημία.

Η θετική δυναμική του 2019 συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, με τον κλάδο να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, λόγω της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και χάρη στην επιτυχημένη και απρόσκοπτη εκτέλεση ενεργειακών έργων υψηλού επιπέδου, παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19. Ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε σταθερούς όγκους πωλήσεων σε σχέση με το 2019, με βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων προσανατολισμένο σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας. Μέχρι το τέλος του έτους, ο κλάδος είχε σχηματίσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ως αποτέλεσμα επιτυχούς ανάληψης αρκετών διαγωνισμών.

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, την οποία επέτειναν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Πολλά έργα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αναβλήθηκαν, ως επακόλουθο των ασταθών συνθηκών της αγοράς. Για να αντισταθμίσει τη γενική κάμψη της ζήτησης εντός του 2020, η Σωληνουργεία Κορίνθου επικεντρώθηκε σε νέες γεωγραφικές αγορές και έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μείωσης κόστους και εστιάζοντας ταυτόχρονα στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα βιομηχανικής αριστείας στο εργοστάσιο στη Θίσβη.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος χάλυβα επηρεάστηκε από τη συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, της βιομηχανικής παραγωγής και την πτώση των διεθνών τιμών χάλυβα. Ωστόσο, από το δεύτερο τρίμηνο, η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο άρχισε να ανακάμπτει ελαφρώς στην Ελλάδα και στην περιοχή των Βαλκανίων. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σταδιακή ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2020. Δεδομένων των ανωτέρω, οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν πιο αδύναμες από το αναμενόμενο, με θετική τάση να διαγράφεται κατά το δεύτερο εξάμηνο και ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίμηνο. Στη διάρκεια του 2020, ο κλάδος διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά των Βαλκανίων και το ισχυρό μερίδιο αγοράς στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας.

Στον κλάδο ακινήτων, η Noval Property, η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα, με βάση την αξία των ακινήτων της, διαθέτει ένα σύγχρονο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Κατά τη διάρκεια του έτους, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αρκετά σημαντικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του συγκροτήματος γραφείων The Orbit στην Αθήνα, το οποίο έχει μισθωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου σε επιφανείς ενοικιαστές. Άλλα έργα, όπως η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West, του οποίου η κατασκευή θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σημείωσαν σημαντική πρόοδο.

Οικονομική ανασκόπηση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2020 ανήλθε σε 3.850 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,3% έναντι του προηγούμενου έτους (2019: 4.198 εκατ. ευρώ), κατά κύριο λόγο εξαιτίας της μείωσης των τιμών μετάλλων διεθνώς και των όγκων πωλήσεων κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, ως συνέπεια της πανδημίας.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 295 εκατ. ευρώ για το έτος (2019: 303 εκατ. ευρώ), ενώ το ενοποιημένο EBITDA, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης των τιμών μετάλλων, αυξήθηκε κατά 4,7% στα 286 εκατ. ευρώ (2019: 273 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 92,3 εκατ. ευρώ (2019: 98,5 εκατ. ευρώ), κυρίως ως επακόλουθο των μειώσεων του spread των επιτοκίων που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 59,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,9 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ (2019: 16,7 εκατ. ευρώ) και αποδίδονται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα ενεργειακών έργων του κλάδου καλωδίων, καθώς και στην αύξηση της εμπορικής αξίας των επενδυτικών ακινήτων, γεγονός που οδήγησε στον αντιλογισμό παλαιότερα αναγνωρισμένων ζημιών απομείωσης.

*Αναλυτικά τα αποτελέσματα 2020 της Viohalco, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v