Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Χορήγηση ειδικής άδειας για κατάρτιση συναλλαγής με CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Η συνολική αμοιβή της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν στη διοικητική διαχείριση της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., ορίζεται σε €60.000 ετησίως.

CNL Capital: Χορήγηση ειδικής άδειας για κατάρτιση συναλλαγής με CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Η  «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να χορηγήσει ειδική άδεια, η οποία ισχύει για έξι μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη νέων Συμβάσεων Διαχείρισης Επενδύσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης μεταξύ της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. και της διαχειρίστριας αυτής, ήτοι της εταιρείας «CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.», δεδομένου ότι οι δύο αυτές εταιρείες είναι συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2(α) του ν. 4548/2018, καθότι ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Λέκκας και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Χλωρός της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. είναι κύριοι μέτοχοι της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αντιπροέδρου και Προέδρου αντίστοιχα.

Με τη σύναψη των νέων Συμβάσεων Διαχείρισης Επενδύσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης, η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. θα αναθέσει και η CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. θα αναλάβει εκ νέου εντός του πλαισίου του Νόμου περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, N. 4209/2013 όπως ισχύει, τόσο την εκτέλεση όλων εκείνων των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των επενδύσεών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών που έχουν εν γένει σχέση με τη διαχείριση των επενδύσεών της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., όσο και την εκτέλεση όλων εκείνων των υπηρεσιών που αφορούν στη διοικητική διαχείριση και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών που έχουν εν γένει σχέση με τη διοίκησή της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.

Η αμοιβή της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των επενδύσεών της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. διαχωρίζεται στην Αμοιβή Διαχείρισης και την Αμοιβή Απόδοσης. Η Αμοιβή Διαχείρισης ορίζεται ως ποσοστό 1.80% ετησίως επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. Η Αμοιβή Απόδοσης ορίζεται ως ποσοστό 10% επί των κερδών προ φόρων της της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ/IFRS και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Η συνολική αμοιβή της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών που αφορούν στη διοικητική διαχείριση της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., ορίζεται σε €60.000 ετησίως. Σε περίπτωση που η αξία του υπό διαχείριση ενεργητικού της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. υπερβεί τα €20.000.000, τότε η αμοιβή της CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. θα αυξηθεί κατά €20.000, ανερχόμενη σε 80.000€ ετησίως, ενώ αν η αξία του υπό διαχείριση ενεργητικού της υπερβεί τα €50.000.000, τότε η αμοιβή θα αυξηθεί κατά επιπλέον €40.000, ανερχόμενη σε €120.000 ετησίως.

Η άδεια χορηγήθηκε δεδομένου ότι τόσο η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. όσο και η CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. επιθυμούν να συνεχίσουν την υφιστάμενη συνεργασία τους με νέους όρους και συμφωνίες ούτως ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στην CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. να κάνει χρήση και άλλων επενδυτικών εργαλείων που θα αναπτυχθούν κατά την εφαρμογή της σχεδιαζόμενης διευρυμένης επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. και να επεκταθεί κατά επτά (7) έτη από την υπογραφή των νέων Συμβάσεων Διαχείρισης Επενδύσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης ο χρόνος διάρκειας της υφιστάμενης συνεργασίας ώστε να ανταποκρίνεται στο μεσο-μακροπρόθεσμο πλάνο της διαχειρίστριας CNL A.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για την ανάπτυξη της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.

Οι νέες Συμβάσεις Διαχείρισης Επενδύσεων και Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης αναμένονται να υπογραφούν εντός του Απριλίου 2021. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του ν. 4548/2018, έλαβε υπόψη του την από 30/03/2021 Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Συμβούλου επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, της εταιρείας Λογιστικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Business Monitor ΑΕ» (www.businessmonitorsa.gr), η οποία αξιολογεί ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

Η Έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι α) οι όροι των υπό κρίση Συμβάσεων κρίνονται ως εύλογοι και δίκαιοι για την CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. και τους μετόχους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, β) δεν προκύπτει πως συγκεκριμένη ομάδα μετόχων ή άλλο μέρος αποκομίζει δυσανάλογο όφελος εις βάρους των υπολοίπων και γ) δεν εντοπίστηκαν άλλοι κίνδυνοι ή οικονομικοί όροι αντίθετοι με την κοινή επιχειρηματική ή οικονομική πρακτική σε όμοιες συναλλαγές. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v