Πειραιώς: Στις 19 Απριλίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από το reverse split

Εγκρίθηκε το Reverse split και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,93 δισ. με σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Παύει η διαπραγμάτευση στις 14 Απριλίου. Με 50.367.223 μετοχές και νέα ονομαστική αξία (1 ευρώ) επανέρχεται στο ταμπλό στις 19 Απριλίου.

Πειραιώς: Στις 19 Απριλίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από το reverse split

Την έγκριση του Reverse Split της Πειραιώς Financial Holdings καθώς και της ακόλουθης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,93 δισ. ευρώ ενέκρινε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, με την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ να εγκρίνει, εν συνεχεία την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings στις 7 Απριλίου αποφάσισε reverse split, με αύξηση της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από τα 6 στα 99 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών από 831.059.164 σε 50.367.223, δια της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων μετοχών σε 1 νέα.

Επιπρόσθετα, αποφάσισε τη μείωση μετοχικού της κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τα 99 ευρώ σε 1 ευρώ και τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, ύψους 4.935.987.854 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, σε δεύτερο χρόνο, για συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται στο ύψος των €50.367.223,00, διαιρούμενο σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 1 ευρώ.

Με απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας Συμμετοχών τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων 831.059.164 μετοχών ορίστηκε η Τρίτη 13.04.2021. Από την επόμενη εργάσιμη, Τετάρτη 14.04.2021, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Reverse Split.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των Νέων Μετοχών κατά την Πέμπτη 15.04.2021 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία €1,00 ανά Νέα Μετοχή, ορίζεται η Δευτέρα 19.04.2021.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι Νέες Μετοχές με τη νέα ονομαστική αξία €1,00 ανά Νέα Μετοχή θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v