Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 7 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Intercontinental International

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 7.6.2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 15η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.

Στις 7 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Intercontinental International

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγμνατοποιήσει η Intercontinental International την 7.6.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ’ αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020)

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη

3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2021 (περιόδου από 01.01.2021 έως και 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτών

4. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2021 (περιόδου από 01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

7. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

8. Τροποποίηση του άρθρου 9: Παροχής δυνατότητας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εξ ολοκλήρου από απόσταση

9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων

10. Λοιπά Θέματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v