Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει σε 799.995,00 ευρώ ή €0,03325 ανά μετοχή.

ΓΕΒΚΑ: Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Σήμερα, 19η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας μας που βρίσκεται στο 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 58,61%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου εννέα (9) μέτοχοι (τέσσερεις (4) μέτοχοι με φυσική παρουσία & πέντε (5) μέτοχοι μέσω τηλεδιάσκεψης) που κατείχαν 14.101.040 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.03.2021 και η από 18.03.2021 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2ον Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 601.500,00 από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,025 ανά μετοχή και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 571.425,00 (ευρώ 0,02375 ανά μετοχή).

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2020 θα γίνει την Τρίτη 25 Μαΐου 2021. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2020 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 26 Μαΐου 2020 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2020, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2020, του ποσού των ευρώ 120.000 € για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 240.600,00 από τα από τα φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,010 ανά μετοχή και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 228.570,00 (ευρώ 0,0095 ανά μετοχή).

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2020 θα γίνει την Τρίτη 25 Μαΐου 2021. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2020 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 26 Μαΐου 2020 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2020, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Μετά τις εγκρίσεις της Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων επί του δευτέρου και τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το συνολικό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 842.100,00 και το μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ 0,035, το οποίο θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 799.995,00 (ευρώ 0,03325 ανά μετοχή).

ΘΕΜΑ 4ον Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2020 της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

ΘΕΜΑ 5ον Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2021, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13191) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Διαλεχτοπούλου Χρυσοβαλάντω (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23481), της εταιρείας MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους. ΘΕΜΑ 6ον Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε η υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που συντάχθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, που αφορά ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα.

ΘΕΜΑ 7ον : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Εκλέχθηκε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: 1. Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου 2. Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου 3. Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου 4. Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου Σελίδα 3 5. Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 6. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 7. Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΘΕΜΑ 8ον : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/17.

Αποφασίσθηκε η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

 θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

 θα αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

 θα έχει πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

ΘΕΜΑ 9ον Έγκριση της επικαιροποιημένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν.4548/2018.

Εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του άρθρου 110 του ν.4548/2018, που είχε εγκριθεί με την από 05.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η διάρκεια ισχύος της πολιτικής αποδοχών είναι τετραετής, αρχίζει από την έγκρισή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίσθηκε.

Η επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, του άρθρου 110 του ν.4548/2018, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας https://www.geb.gr, στον οποίο θα παραμείνει διαθέσιμη, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

ΘΕΜΑ 10ον Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2020.

Εγκρίθηκε η υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2020, χωρίς να υποβάλλει καμία ένσταση και προτείνει την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου.

ΘΕΜΑ 11ον Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 222.000,00 Ευρώ.

Εγκρίθηκαν επίσης οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρεία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά, Παναγιώτη Κρεμύδα και της κας Παναγιώτας Μαυρουδή που ανήλθαν συνολικά σε 220.395,04 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, που ανήλθαν σε 12.000,00 ευρώ. 

ΘΕΜΑ 12ον Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίσθηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, μέχρι του ποσού των 222.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρείας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2021 - 30.06.2022.

Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για την περίοδο 01.07.2021 - 30.06.2022. Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

ΘΕΜΑ 13ον Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους την από 17.03.2021 έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Λέτσιο και η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙIV του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑ 14ον Ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v