Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intercontinental Α.Ε.Ε.Α.Π.: Τη διανομή μερίσματος €0,37/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 την 9.6.2021.

Intercontinental Α.Ε.Ε.Α.Π.: Τη διανομή μερίσματος €0,37/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL» ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 7.6.2021 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου συμμετείχαν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.349.570 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,04% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 89,27% επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 26.714 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

Επί του πρώτου θέματος: Εγκρίθηκαν η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2020, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2020 ως εξής:

Μέρισμα € 3.875.115,82

Μέρισμα ανά μετοχή €0.37

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καθόρισε: Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 την 9.6.2021 Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 10.6.2021 Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 15.6.2021 .

Επί του δεύτερου θέματος: Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Επί του τρίτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2021 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σμυρνή Φώτιο του Γρηγορίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 52861) ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους. 

Επί του τέταρτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 26.400 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2019 ως ανεξάρτητος εκτιμητής, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητο εκτιμητή η οποίας και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και γ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 3 να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Επί του πέμπτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και α) ενέκρινε τις αμοιβές ποσού 24.000,00 € που καταβλήθηκαν συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 σύμφωνα με τα ορισθέντα στην προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020, και β) προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 6.000€ μεικτά για τη χρήση 2021, για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους αναφοράς.

Επί του έκτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 

Επί του έβδομου θέματος: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της από 26.4.2021 Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία

Επί του ογδόου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να δύναται πλέον σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση να διεξάγεται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τη νέα παρ. 3 του άρθρου 120 ν. 4548/2018 και την κωδικοποίησή του με ενσωματωμένες τις αλλαγές, ώστε να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Επί του ένατου θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v