Alpha: Στις 28 Ιουνίου ανοίγει το βιβλίο για την ΑΜΚ ως 800 εκατ.

Εγκρίθηκε η ΑΜΚ και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό του ύψους και των όρων της έκδοσης/διάθεσης. Διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αντληθούν υψηλότερα κεφάλαια. Δεν υπήρξε παρέμβαση από πλευράς Paulson.

Alpha: Στις 28 Ιουνίου ανοίγει το βιβλίο για την ΑΜΚ ως 800 εκατ.

Στις 28 Ιουνίου προβλέπεται να ανοίξει το βιβλίο για τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της Alpha Services &Holdings σε εξωτερικό και Ελλάδα καθώς η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης και παρείχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ., ώστε να προχωρήσει στον καθορισμό του ύψους της ΑΜΚ και των όρων της έκδοσης-διάθεσης.

Η συνέλευση κύλησε ομαλά καθώς η πλευρά Paulson, που είχε δημοσιοποιήσει την πρόθεσή της να καταψηφίσει την πρόταση για ΑΜΚ, δεν παρέστη, σύμφωνα με πληροφορίες, στη γενική συνέλευση. Η διοίκηση της Alpha διαβεβαίωσε από την πλευρά της τους μετόχους ότι δεν πρόκειται να αντληθούν περισσότερα κεφάλαια, ακόμη και αν υπάρξει εντυπωσιακή υπερκάλυψη.

Το ύψος της ΑΜΚ δεν θα ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ, με κάποιους να το τοποθετούν στην περιοχή των 760 εκατ. ευρώ. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, ονομαστικής 0,30 ευρώ έκαστη, θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς (ιδιωτική τοποθέτηση με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό, δημόσια προσφορά στην Ελλάδα), με όλους τους υφιστάμενους μετόχους (σ.σ. κατά την ημερομηνία καταγραφής) να διαθέτουν προτιμησιακή μεταχείριση, κατά την κατανομή.

Οι μέτοχοι εξουσιοδότησαν το Δ.Σ. της Συμμετοχών για τον ορισμό του χρονοδιαγράμματος του εγχειρήματος και την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης (εύρος τιμών, επιμερισμός της συνδυασμένης προσφοράς, τιμή διάθεσης μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών κ.ά.). Υπενθυμίζεται ότι η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της ονομαστικής (0,30 ευρώ ανά μετοχή).

Επίσης, το σώμα των μετόχων (σ.σ. απαρτία 57%) αποφάσισε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δικαιούνται κατανομής μετοχών κατά προτεραιότητα, εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ. να εξειδικεύσει την αναλογία και την ημερομηνία αναφοράς.

Συνεπώς, όσοι βρίσκονται στο μητρώο μετόχων της εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών του ομίλου Alpha (ήδη υφιστάμενοι μέτοχοι ή νέοι, που θα τοποθετηθούν μέχρι την ημερομηνία καταγραφής) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση, θα μπορούν να λάβουν, κατά προτεραιότητα, αναλογικό αριθμό νέων μετοχών.

Πρόθεση της Alpha είναι να δοθούν για όσους εγγραφούν στο ελληνικό βιβλίο τουλάχιστον όσες μετοχές απαιτούνται, προκειμένου να διατηρήσουν το υφιστάμενο ποσοστό τους αμετάβλητο. Η ίδια κατά προτεραιότητα κατανομή θα δοθεί και στους υφιστάμενους μετόχους (ξένους επενδυτές και ΤΧΣ), οι οποίοι θα εγγραφούν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης. Αποκλείεται, τέλος, η συμμετοχή οποιουδήποτε και στις δύο εκ παραλλήλου διαδικασίες.

Τέλος, το Δ.Σ. της Alpha Services &Holdings θα αποφασίσει πώς θα διατεθούν οι τυχόν αδιάθετες μετοχές, που θα προκύψουν από τη συνδυασμένη προσφορά, αφού συνυπολογίσει τη γνώμη των γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών, αναφορικά με την επιλογή μακροπρόθεσμων επενδυτών, που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (buy and hold investors).

Η επίσημη ανακοίνωση

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Services and Holdings πραγματοποιήθηκε σήμερα,
Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 84,9% (*) και απαρτία Μετόχων 57,3% το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των Ευρώ 0,8 δισ. (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ΑΜΚ, καθώς και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018 για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και για να προσδιορίσει και να εξειδικεύσει τους όρους της ΑΜΚ και της προσφοράς των νέων μετοχών.

«Στο νέο περιβάλλον θετικών προσδοκιών που διαμορφώνεται, θέλουμε η Τράπεζά μας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας εν όψει μίας ισχυρής ανάκαμψης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασίλης Θ. Ράπανος.

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου κ. Βασίλης Ε. Ψάλτης υπογράμμισε ότι «αντλούμε αναπτυξιακά κεφάλαια για να υποστηρίξουμε τους Πελάτες μας προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, δημιουργώντας, παράλληλα, ισχυρή αξία για τους Μετόχους μας».

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

(1) Ενέκρινε την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») έως το ποσό των Ευρώ 0,8 δισ., με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»).

(2) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018,
όπως καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δεν μπορεί να είναι
κατώτερη της ονομαστικής αξίας των Ευρώ 0,30 εκάστης, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου
προσφορών που θα διεξαχθεί από μία κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών, της οποίας οι Goldman
Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου
Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) (οι «Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του
Βιβλίου Προσφορών»). Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του
Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group
Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

(3) Αποφάσισε ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι έως τέσσερις (4)
μήνες και θα αρχίζει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ορίζει την Τιμή Διάθεσης.

(4) Πρότεινε οι Νέες Μετοχές να διατεθούν:
α. στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και
β. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με
τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

(5) Αποφάσισε ότι η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε όπως καθορίσει τον επιμερισμό της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ
Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

(6) Αποφάσισε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσιαν Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(7) Αποφάσισε ότι το καθαρό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την
περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας και του ομίλου εταιρειών της,
στο πλαίσιο διευκόλυνσης/επιτάχυνσης της εκτέλεσης του ήδη ανακοινωθέντος στρατηγικού σχεδίου της.

(8) Αποφάσισε ότι η αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα υποβληθεί από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι Νέες Μετοχές
θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα για το οικονομικό έτος 2021 και μετά, με την επιφύλαξη όλων
των εφαρμοστέων νόμων.

(9) Αποφάσισε την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(10) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως συμπληρώσει τις ελλείπουσες λεπτομέρειες στο καταστατικό κατά την ανωτέρω τροποποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς των Νέων Μετοχών, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης της ΕΓΣ και όπως προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια, πράξη ή δικαστική ενέργεια για τους σκοπούς της πραγματοποίησης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ΑΜΚ

15 Ιουνίου:  Έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Τέλη Ιουνίου:  Εκτιμώμενη εκκίνηση της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών
Μέσα Ιουλίου:  Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των
νέων μετοχών

 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v