Δημοσίευσε αποτελέσματατα 2019 η MLS: Ζημιές μετά φόρων 31,2 εκατ. ευρώ

Προκύπτουν για το 2019 μεγάλου ύψους λογιστικές ζημιές για την εταιρία, EBITDA -11,9 εκ. ευρώ και ζημίες μετά φόρων -31,2 εκ. ευρώ. Αρνητικά τα ίδια κεφάλαια.

Δημοσίευσε αποτελέσματατα 2019 η MLS: Ζημιές μετά φόρων 31,2 εκατ. ευρώ

Η MLS δημοσιεύει τα οικονομικά αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση του 2019.

Οπως αναφέρει η εταιρία στην ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, όσον αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στις 31-12-2018, με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για την εταιρία τον Οκτώβριο του 2020 (όταν και έγινε ο έλεγχος της Deloitte) η Deloitte πρότεινε και η εταιρία αποδέχθηκε να μεταβάλει τη λογιστική της πολιτική σχετικά με τη μέθοδο αναγνώρισης και απόσβεσης των άυλων περιουσιακών της στοιχείων, ώστε να εφαρμόσει τη μέθοδο των συνθετικών στοιχείων.

Έτσι λοιπόν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στις 31-12-2018 αποτιμήθηκαν με βάση τα νέα δεδομένα σε 17,2 εκ. ευρώ.

Αντίστοιχα για τις 31-12-2019 η εταιρία ανέθεσε εκ νέου στην Deloitte την αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων με βάση τα τωρινά δεδομένα πωλήσεων και η τελευταία τα αποτίμησε σε 2,3 εκ. ευρώ (λόγω μεγάλης πτώσης των πωλήσεων).

Προκύπτουν λοιπόν για το 2019 μεγάλου ύψους λογιστικές ζημιές, EBITDA -11,9 εκ. ευρώ και ζημίες μετά φόρων -31,2 εκ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών για το 2019 ανήλθε σε 14,7 εκ. ευρώ.

Η εταιρία εμφανίζει και αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 12,2 εκατ. ευρώ. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 που ανακοινώνονται σήμερα αντανακλούν την βούληση της εταιρίας να επικεντρωθεί στο μέλλον και στη νέα της πορεία, καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v