ΟΠΑΠ: Στους 2.788 οι μέτοχοι που επανεπένδυσαν το μέρισμα

Το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε 108.386.990,36€ ενώ το υπόλοιπο ποσό των 73.971.854,70€ (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

ΟΠΑΠ: Στους 2.788 οι μέτοχοι που επανεπένδυσαν το μέρισμα

Για το αποτέλεσμα της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 7.800.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 26.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020, όπως το σχετικό ποσό προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου, είτε μέχρι του 95% του μερίσματος σε περίπτωση απαλλαγής του από την παρακράτηση φόρου (περίπτωση στην οποία το εναπομείναν 5% θα λαμβάνεται υποχρεωτικά σε μετρητά από τον δικαιούχου), εν όλω ή εν μέρει, κατ’ επιλογή των δικαιούχων, ενημέρωσε ο ΟΠΑΠ.

Οπως επισημαίνει στην χετική του ανακοίνωση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2021, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σχετικά με τα ανωτέρω, η Εταιρεία πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, έχοντας στόχους να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λήψη του αναλογούντος σε αυτούς μερίσματος για τη χρήση 2020 είτε υπό μορφή ακέραιων μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ανωτέρω δύο τρόπων.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία παρείχε στους δικαιούχους του ως άνω μερίσματος και συγκεκριμένα στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 (record date), τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο διάστημα από την Πέμπτη, 15.07.2021, έως και την Τετάρτη, 28.07.2021, να λάβουν το μέρισμα για τη χρήση 2020, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό την μορφή ακέραιων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας ήταν ίση με 11,14 ευρώ, δηλαδή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του σχετικού δικαιώματος επανεπένδυσης (δηλαδή από 15.07.2021 έως και 21.07.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Όλες οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος καθώς και στο 5ετές πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος που εγκρίθηκε από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, 2.788 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020. Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε 108.386.990,36€ ενώ το υπόλοιπο ποσό των 73.971.854,70€ (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά. Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020 και της μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 30.07.2021 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη αυτής.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.918.869,80€ (ποσοστό περίπου 2,77% του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της επανεπένδυσης) με την έκδοση 9.729.566 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε συνολικά σε 105.346.785,90€, διαιρούμενο σε 351.155.953 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων μετοχών, ύψους 105.468.120,56€, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 50.000.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση. Στις 01.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2574098 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. 73506/01.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 7.800.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 26.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και

β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 17 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, στις 30.07.2021, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.918.869,80€) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 17 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι ως άνω 9.729.566 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρηθούν στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος, και η τυχόν προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v