Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ: Χωρίς το δικαίωμα υπόλοιπου μερίσματος και προμερίσματος η μετοχή από τις 6 Σεπτεμβρίου

Το συνολικό καθαρό ποσό προμερίσματος και μερίσματος ανέρχεται σε 0,098183813 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΔΜΗΕ: Χωρίς το δικαίωμα υπόλοιπου μερίσματος και προμερίσματος η μετοχή από τις 6 Σεπτεμβρίου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 69/08.07.2021 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2021 ύψους 19.812.800 ευρώ ή 0,0854424785 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.341 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 14.07.2021 ενέκρινε τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2020, ύψους 4.152.800 ευρώ ή 0,0179089036 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.341 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Συνεπώς, το συνολικό μικτό ποσό του προμερίσματος και του υπολοίπου μερίσματος ανέρχεται σε 0,1033513821 ευρώ ανά μετοχή.

Τα παραπάνω ποσά υπολοίπου μερίσματος και προμερίσματος υπόκεινται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για τους Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό προμερίσματος ανέρχεται σε 0,0811703546 ευρώ ανά μετοχή και υπολοίπου μερίσματος 0,0170134584 ευρώ ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, το συνολικό καθαρό ποσό προμερίσματος και μερίσματος ανέρχεται σε 0,098183813 ευρώ ανά μετοχή.

Από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα υπολοίπου μερίσματος και προμερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο υπόλοιπο μερίσματος και προμερίσματος).

Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος και προμερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021 (record date). Το προσωρινό μέρισμα και το υπόλοιπο μερίσματος (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» , ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτου (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2026).

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους της περίπτωσης (2) θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με το Γραφείο Σχέσεων με Μετόχους (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3636936 και email [email protected]).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v