Στις 27/9 η αποκοπή δικαιώματος μερίσματος της Performance Technologies

Η καταβολή του μερίσματος των 0,0855 ευρώ ανά μετοχή (καθαρά) θα ξεκινήσει την Δευτέρα 4/10/2021.

Στις 27/9 η αποκοπή δικαιώματος μερίσματος της Performance Technologies

Tη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,09€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου ενέκρινε στις 9 Σεπτεμβρίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Performance Technologies. Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,09€ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0855€ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 28/9/2021 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27/9/2021. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 4/10/2021, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, (οδός Ευρυμέδοντος 4, Αθήνα, τηλ. 210 9947100).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v