Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Υπέγραψε ομολογιακό έως 5,3 εκατ. για τη θυγατρική στη Ρουμανία

Σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της, κατά 100%, θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA ROMANIA S.R.L

ΣΙΔΜΑ: Υπέγραψε ομολογιακό έως 5,3 εκατ. για τη θυγατρική στη Ρουμανία

Η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 10.06.2021, υπέγραψε σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2021, τα συμβατικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Πιστωτών) για την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (5.307.000). Σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της, κατά 100%, θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA ROMANIA S.R.L.

Οπως αναφέρει η ΣΙΔΜΑ, προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο θα παρασχεθούν εξασφαλιστικά δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Η εκταμίευση του ανωτέρω ομολογιακού δανείου θα γίνει κατόπιν της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων κάλυψης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v