Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Real Consulting: Έναρξης διαδικασιών απορρόφησης της Real Competence Center Leros

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφούμενη Εταιρείας ορίσθηκε η 30.09.2021.

Real Consulting: Έναρξης διαδικασιών απορρόφησης της Real Competence Center Leros

Η REAL CONSULTING Α.Ε  ανακοινώνει ότι στις 25.10.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «REAL COMPETENCE CENTER LEROS».

H Απορροφούμενη Εταιρεία με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 152042620000 και έδρα στη θέση Λάκκι στην Λέρο Δωδεκανήσου, δραστηριοποιείται στο χώρο ανάπτυξης, επεξεργασίας, και εγκατάστασης συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Η εν λόγω συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Εταιρεία και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Διευκρινίζεται ότι η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013.

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφούμενη Εταιρείας ορίσθηκε η 30.09.2021 ενώ για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Εταιρείας ορίσθηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ. Δημήτριος Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 22281 και κ. Κωνσταντίνος Κουτρουλός με ΑΜ ΣΟΕΛ 25701, της ελεγκτικής εταιρείας «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.».

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και υπό την αίρεση της κατά νόμο λήψης της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 όπως τροποποιημένος ισχύει. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης εντός διμήνου. Θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας συγχώνευσης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v