Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Πτώση τζίρου 6% στο εννεάμηνο

Ο όμιλος εμφάνισε και ζημιές μετά φόρων ύψους 111,47 χιλ. ςευρώ στο εννεάμηνο.

Reds: Πτώση τζίρου 6% στο εννεάμηνο

Στα 4,59 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Reds στο εννεάμηνο, με τον όμιλο να εμφανίζει και ζημιές ύψους 111,47 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με τη συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων που δημοσίευσε. 

Οπως αναφέρει, τα έσοδα του Ομίλου, προέρχονται από την εκμίσθωση των ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1030/2021 (Β’702), 1057/2021 (Β’ 1069), 1058/2021 (Β’ 1072), 1114/2021 (Β’ 2149) κοινές αποφάσεις του Υ.Ο. – πέραν των φυσικών προσώπων- το 2021 δόθηκε η δυνατότητα από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης του 60% του συνολικού μηναίου μισθώματος και στα νομικά πρόσωπα και οντότητες.

Το συνολικό ποσό της απαίτησης/ αποζημίωσης, από το Ελληνικό Δημόσιο (60% του μηναίου μισθώματος) για τα νομικά πρόσωπα κατ΄επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID -19, για τον Όμιλο τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο ανήλθε σε ποσό €1,6εκ. και έχει αποδοθεί στην εταιρία έως σήμερα ποσό €0,85εκ.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα και στους λογαριασμούς της περιόδου 01/01-30/09/2021. Παρακάτω παρατίθενται πίνακες συγκριτικής περιόδου ποσοτικών επιπτώσεων και αποτύπωσης διαφορών στα αποτελέσματα του Ομίλου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη σύγκριση 9μήνου 2021 με 9μηνο 2020 και σε σωρευτική βάση, καθώς και την ποσοτικοποίηση της επίδρασης covid -19 στα αποτελέσματα του Ομίλου, η οποία ανέρχεται σε ποσό €1,0εκ μετά την αφαίρεση της φορολογικής επίπτωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v