Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Κέρδη προ φόρων €2,25 εκατ. έναντι ζημιών στο 9μηνο

"Η ισχυρή κερδοφορία σε επίπεδο κερδών προ φόρων αποδίδεται στη σημαντικά κερδοφόρα συνεισφορά της επενδυτικής λειτουργίας που προκύπτει από την απόδοση του χαρτοφυλακίου της μητρικής Εταιρείας σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα", αναφέρει η εταιρεία.

Centric: Κέρδη προ φόρων €2,25 εκατ. έναντι ζημιών στο 9μηνο

Η Εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και τις εξελίξεις στις δραστηριότητές της. Το Δελτίο Τύπου εστιάζει στα αποτελέσματα του Ομίλου αφού κύριο αντικείμενο της Εταιρείας είναι η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων για το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης 2021, τα σωρευτικά αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2021 - 30.9.2021, όπως και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της χρήσης του 2020, απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Αναφορικά με στοιχεία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου, στις 30.9.2021, και σε σχέση με τις 30.6.2021 παρατηρούμε τα εξής:

 Το ύψος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα στις 30.9.2021 διαμορφώθηκε σε € 20,7 εκατ. έναντι € 20,4 κατά την 30.6.2021.

 Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.9.2021 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα της 30.06.2021 και διαμορφώθηκαν σε € 6,7 εκατ.

 Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου δεν διαφοροποιήθηκε στις 30.09.2021 σε σχέση με αυτό της 30.06.2021.

 Το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων στις 30.9.2021 διαμορφώθηκε σε € 5,6 εκατ. χωρίς ουσιαστική μεταβολή από το υπόλοιπο της 30.06.2021. Βάσει των στοιχείων που παρατέθηκαν προκύπτει ότι η χρήση του 2021 εξελίσσεται ομαλά διαμορφώνοντας βελτιωμένη εικόνα όσον αφορά το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου.

Η ισχυρή κερδοφορία σε επίπεδο κερδών προ φόρων αποδίδεται στη σημαντικά κερδοφόρα συνεισφορά της επενδυτικής λειτουργίας που προκύπτει από την απόδοση του χαρτοφυλακίου της μητρικής Εταιρείας σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα.

Επίσης, η παρουσία ισχυρών διαθεσίμων όπως και το ύψος του επενδυμένου χαρτοφυλακίου στις 30.09.2021 καταδεικνύουν την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου και αποτελούν εχέγγυο επαρκούς ρευστότητας για την εύρυθμη λειτουργία και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

Ενημέρωση αναφορικά με την πανδημία Covid 19 και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας σε σχέση με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου

Η παρουσία της πανδημίας Covid-19 είχε επίδραση και στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, και αντίστοιχα και στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των πρώτων εννέα μηνών του 2021, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Εταιρεία έχει συμπεριλάβει σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης του πρώτου εξαμήνου του 2021. Αναφορικά με τις επιμέρους δραστηριότητες του Ομίλου και σε σχέση με τα δεδομένα του Γ’ Τριμήνου 2021 και τις προοπτικές του, παρατηρούμε τα εξής:

 Η λειτουργία του ξενοδοχείου Adorno Beach Hotel & Suites εξελίχθηκε φυσιολογικά εξασφαλίζοντας ικανοποιητική πληρότητα για όλη τη θερινή περίοδο και ολοκλήρωσε τη λειτουργία του στις 25 Οκτωβρίου. Η αρνητική επίδραση της πανδημίας στη ξενοδοχειακή μονάδα είναι σχετικά περιορισμένη και αφορούσε κυρίως στην περίοδο έναρξης της τουριστικής σεζόν του 2021. Η διακοπή της λειτουργίας της μονάδας ως την άνοιξη του 2022, συνεπάγεται ότι η όποια επίδραση της πανδημίας για το 2021 έχει ολοκληρωθεί.

 Η δραστηριότητα της εν πλω ψυχαγωγίας στο μέρος των επιβατηγών πλοίων εξελίχθηκε ικανοποιητικά καθ’όλη την χρήση, και κινήθηκε ανοδικά κατά την θερινή περίοδο προσεγγίζοντας τα συνήθη επίπεδα της. Η κατηγορία της κρουαζιέρας ξεκίνησε τη λειτουργία της αρκετά αργά εντός της χρήσης, αλλά κατέγραψε πολύ ικανοποιητική δραστηριότητα τους μήνες του Ιουλίου και Αυγούστου 2021. Η αναζωπύρωση των ανησυχιών αναφορικά με την πανδημία το φθινόπωρο οδήγησε εκ νέου στην υποχώρηση του ύψους του κύκλου εργασιών της εν λόγω δραστηριότητας.

 Η λειτουργία του καταστήματος Chicken Stories κατά το Γ’ Τρίμηνο της χρήσης διαμορφώθηκε σε αντιστοιχία των δύο πρώτων τριμήνων της χρήσης. Η λειτουργία της μονάδας εστίασης κατέγραψε ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, ενώ η επίδραση της πανδημίας υπήρξε σαφέστατα πιο περιορισμένη φέτος σε σχέση με τους περιορισμούς της λειτουργίας του καταστήματος. Όμως η ανησυχία που πηγάζει από την παρουσία του ιού SARS-CoV-2 είναι πιθανό να έδρασε ανασταλτικά της ζήτησης, ιδιαίτερα στην κατανάλωση εντός του καταστήματος. Επίσης πιθανός είναι ο περιορισμός της ζήτησης λόγω της τρέχουσας συνθήκης αυξανόμενων κρουσμάτων των τελευταίων εβδομάδων.

 Η σχετικά νέα δραστηριότητα της εκμίσθωσης τουριστικών σκαφών αναψυχής, διανύει μόλις τη δεύτερη χρήση της, αποτιμάται θετικά καταγράφοντος αξιόλογο κύκλο εργασιών. Εύλογα, και λόγω του εποχικού χαρακτήρα της δραστηριότητας, το σημαντικότερο μέρος των ενοικιάσεων, και αντίστοιχα των εσόδων, καταγράφηκαν κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η δραστηριότητα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της πανδημίας, κάτι που δεν προβλέπεται να διαφοροποιηθεί τους επόμενους μήνες.

 Οι δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως και της εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων εξελίσσονται κανονικά και δεν έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Συνολικά, και παρά την αναμφισβήτητα σημαντική επιβάρυνση που επέφερε η πανδημία στην οικονομική δραστηριότητα, δεν προκύπτει μια ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου. Παρότι επιμέρους επιχειρηματικές μονάδες ενδέχεται να επηρεασθούν αρνητικά, όπως ο κλάδος της κρουαζιέρας, σε γενικό επίπεδο η επίδραση της πανδημίας διαμορφώνεται περιορισμένη και δεν προκύπτει ότι μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την εύρυθμη λειτουργία των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

Σε σχέση με την ανησυχίες για την δυσμενή επίδραση των αυξανόμενων τιμών ενέργειας μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 Ως τις 30.09.2021 οι αυξήσεις των τιμών των προϊόντων ενέργειας ήταν σαφώς περιορισμένες και δεν είχαν κάποια αξιοσημείωτη επίδραση στη λειτουργία του Ομίλου όπως και στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του.

 Τα αντικείμενα εργασιών των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου, δεν προϋποθέτουν την εντατική χρήση ενέργειας με εξαίρεση ίσως τη μονάδα της εκμίσθωσης τουριστικών σκαφών αναψυχής. Η εν λόγω μονάδα όμως βρίσκεται σε περίοδο πολύ χαμηλής δραστηριότητας η οποία θα παραμείνει ως έχει σήμερα για το επόμενο εξάμηνο. Η λειτουργία του ξενοδοχείου και του καταστήματος Chicken Stories συνεπάγεται τη χρήση ενέργειας, χωρίς όμως το σχετιζόμενο κόστος να αποτελεί κομβικό στοιχείο της κοστολογικής δομής των μονάδων. Αντίστοιχα μια αύξηση του κόστους ενέργειας δεν δύναται να έχει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων τους. Όσον αφορά τη δραστηριότητα της εν πλω ψυχαγωγίας, το σχετικό κόστος ενέργειας επιβαρύνει τις συνεργαζόμενες πλοιοκτήτριες εταιρίες και όχι τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου.

 Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας δεν φαίνεται να διαμορφώνει κάποια σημαντικό ειδικό κίνδυνο για τη λειτουργία του Ομίλου ή για τις προοπτικές του. Ο όποιος κίνδυνος που ενδέχεται να υπάρχει σχετίζεται με το γενικότερο κίνδυνο που αφορά στη λειτουργία της οικονομίας στο σύνολο της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v