Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Ανοδος τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Ο όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών 278,1 εκατ. στο εννεάμηνο, με άνοδο 20,1%. Στα 50,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων. Τι εκτιμά για το Q4.

Πλαστικά Κρήτης: Ανοδος τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλου 2596/ 09/11/2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/09/2021 καθώς και για την εξέλιξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, καθώς και την επίπτωση από την ενεργειακή κρίση:

Όμιλος: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/21–30/09/21 ανήλθε σε 278,1 εκατ. ευρώ, έναντι 231,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 20,1%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 13,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν το εννεάμηνο του 2021 σε 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 13,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 64,2 εκατ. ευρώ έναντι 57,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 12,2%.

Εταιρία: Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα 144,6 εκατ. ευρώ έναντι 121,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας άνοδο 19,0%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 38,5 εκατ. ευρώ έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 25,0%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας ανήλθαν το εννεάμηνο του 2021 σε 38,4 εκατ. ευρώ έναντι 30,4 εκατ. ευρώ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 26,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν την περίοδο 01/01-30/09/21 σε 41,9 εκατ. ευρώ έναντι 33,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 24,0%.

Πανδημία και εκτιμήσεις

Ο Όμιλος και η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2020 εφάρμοζε για την αποτίμηση των μηχανημάτων την αρχή της εύλογης αξίας. Από την 1/1/21 μετέβαλε αυτή τη λογιστική αρχή και πλέον τα μηχανήματα αποτιμώνται με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι επιπτώσεις από αυτή την αλλαγή έχουν επεξηγηθεί στην οικονομική έκθεση της 30/6/21.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας βελτιώθηκαν περαιτέρω κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2021. Ο Όμιλος διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργικής κερδοφορίας των επιχειρηματικών μονάδων του.

Η Διοίκηση του Ομίλου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως αυτά έχουν αναλυτικά επεξηγηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι, λόγω της σημαντικότατης αύξησης του κόστους ενέργειας, αναμένεται μια μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, χωρίς αυτό να μεταβάλλει την εκτίμηση της Διοίκησης για αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας για το σύνολο του έτους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v