Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΣ: Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εννεάμηνο

Τα EBITDA επηρεάστηκαν σημαντικά από τις μεγάλες αυξήσεις στην παγκόσμια αγορά χαρτιού.

ΒΙΣ: Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο εννεάμηνο

Τα αποτελέσματα της ΒΙΣ για το εννεάμηνο του 2021, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11.438 χιλ. ευρώ, έναντι 10.289 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,2%.

β) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές 1.524 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.280 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19%

γ) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές 769 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 513 χιλ. ευρω παρουσιάζοντας μείωση κατά 49,9% επηρεασμένα σημαντικά κυρίως από τις μεγάλες αυξήσεις στην παγκόσμια αγορά χαρτιού.

Όπως επισημαίνει στην σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία, τα παραπάνω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το τρίτο' τρίμηνο της χρήσης 2021 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες :

Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

1/1-30/9/21

1/1-30/9/20

1/7-30/9/21

1/7-30/9/20

( χιλ. ΕΥΡΩ )

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών

11.438

10.289

4.284

3.219

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)

-1.524

-1.280

-661

-557

Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων ( ΕΒΙΤDA)

-769

-513

-409

-303

 

Στοιχεία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης

30/9/2021

30/6/2021

31/12/2020

( χιλ. ΕΥΡΩ )

 

 

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

6.913

7.213

7.513

Βραχυπρόθεσμες δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις

4.770

4.160

4.087

Σύνολο τραπεζικού δανεισμού

11.683

11.373

11.600

Υποχρεώσεις μισθώσεων

270

286

318

Σύνολο δανεισμού

11.953

11.659

11.918

Μείον: Διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα

-38

-55

-12

Καθαρός δανεισμός

11.916

11.604

11.906

 

 

 

 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

1.593

2.408

3.424

 

 

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

26.137

25.523

24.923

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v