Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοδικά τα μεγέθη της Interlife στο 9μηνο

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλθαν στο ποσό των 55,56 εκατ. Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα 13,22 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά τα μεγέθη της Interlife στο 9μηνο

Στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09-11-2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Διοίκηση της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., ενημερώνει δια του παρόντος εγγράφου το επενδυτικό κοινό σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της και την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το εννεάμηνο της χρήσης 2021 καθώς και κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021.

Συγκεκριμένα:

Αναφορικά με το εννεάμηνο του 2021 σημειώνονται τα κάτωθι:

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλθαν στο ποσό των 55,56 εκατ. € έναντι 50,65 εκατ. € το εννεάμηνο του 2020.

Τα έσοδα επενδύσεων και λοιπά έσοδα ανήλθαν στα 7,94 εκατ. € έναντι ζημίας 4,09 εκατ. € το εννεάμηνο του 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα 13,22 εκατ. € έναντι 5,91 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 123,7%. Τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 13,45 εκατ. € έναντι 6,15 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο 2020. Η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, συνεπώς τα Κέρδη προ Φόρων συμπίπτουν με το ΕΒΙΤ.

Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 247,83 εκατ. € έναντι 228,01 εκατ. € την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 8,7%).

Τα Αποθέματα ανήλθαν στα 138,04 εκατ. € έναντι 125,58 εκατ. € την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 9,9%).

Κατόπιν τούτου, μετά την διανομή μερίσματος 2,22 εκατ. €, τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 117,63
εκατ. € από 109,54 εκατ. € την 31/12/2020 (αύξηση 7,4%).

Τέλος, το σύνολο του Ενεργητικού, ανήλθε στα 270,89 εκατ. € έναντι 249,27 εκατ. € την 31/12/2020.

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρίας ανήλθε σε 140 άτομα, έναντι 138 την 30/09/2020. Ο δείκτης SCR στις 30/9/2021 ανήλθε στο 177,08% έναντι 145,17% στις 30/9/2020 ενώ ο δείκτης MCR ανήλθε στο 656,74% στις 30/09/2021 έναντι 580,67% στις 30/9/2020.

Αναφορικά με το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021, σημειώνονται τα κάτωθι:

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 18,73 εκατ. € έναντι 17,19 εκατ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,99%.

Τα έσοδα επενδύσεων και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 1,19 εκατ. € έναντι 2,31 εκατ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων του γ’ τριμήνου 2021 ανήλθαν στα 0,11 εκατ. € έναντι 4,81 εκατ. € γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων οι οποίες ανήλθαν στα 6,86 εκατ. € έναντι 2,23 εκατ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει μηδενικό δανεισμό από την ίδρυσή της έως σήμερα. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες πηγές κεφαλαίων πλην των ιδίων κεφαλαίων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ο θετικός ρυθμός θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρήσης 2021. Επιπτώσεις στα θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας ένεκα
της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 δεν έχουν διαπιστωθεί.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v