Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Εξασκήθηκαν 110.355 δικαιώματα στο stock option plan

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 110.355 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Profile: Εξασκήθηκαν 110.355 δικαιώματα στο stock option plan

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (stock option plan), το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 16.01.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 25.05.2018 αποφάσεως της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών να υποβάλουν, μέχρι την 15.11.2021, δήλωση άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 182.708 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

 

Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών

Αριθμός δικαιωμάτων προς άσκηση

182.708

Τιμή άσκησης

1,70 €

Περίοδος δήλωσης άσκησης δικαιωμάτων

01.11.2021 - 15.11.2021

Προθεσμία καταβολής τιμήματος

16.11.2021 - 30.11.2021

 Κατόπιν εξασκήσεως 110.355 δικαιωμάτων του Προγράμματος με τιμή άσκησης 1,70 Ευρώ, καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 187.603,50 Ευρώ σε τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 110.355 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v