Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Από 31/1 η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης

Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας και τιμή διάθεσης €1,90 για κάθε μία Νέα Μετοχή.

Intrakat: Από 31/1 η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης

Η «INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι από την 21.01.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν  στις  21.01.2022  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  Ενημερωτικό  Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για  την  τροποποίηση  του  Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129  όσον  αφορά  το  ενημερωτικό  δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών  (ΕΕ) 2019/980  και  2019/979  και  του  Ν. 4706/2020,  ως  ισχύουν  (εφεξής  το  «Ενημερωτικό  Δελτίο»).

Το  Ενημερωτικό  Δελτίο  αφορά  τη  δημόσια  προσφορά  27.027.028  νέων,  κοινών,  άυλων, ονομαστικών,  μετά  ψήφου  μετοχών, ονομαστικής  αξίας  €0,30 εκάστης (εφεξής  οι  «Νέες  Μετοχές»), που θα εκδοθούν από  την Εταιρία  στο  πλαίσιο  της αύξησης  του μετοχικού  της  κεφαλαίου  με  καταβολή  μετρητών  και  με  δικαίωμα  προτίμησης  υπέρ  των  υφιστάμενων  μετόχων,  με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές  για  κάθε  μία  παλαιά  μετοχή  της  Εταιρίας (εφεξής  η «Αύξηση»)  και  τιμή  διάθεσης €1,90  για  κάθε  μία Νέα Μετοχή,  που  θα  εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (εφεξής  το  «Χ.Α.»),  με  βάση  την  από  20.01.2022  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρίας,  συμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  24  παρ. 1(β)  του  Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικο Συμβούλιο  με την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 17.12.2021.

Πληροφορίες  αναφορικά  με  τη  διαδικασία  άσκησης  των  δικαιωμάτων  προτίμησης  και του δικαιώματος  προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται  στην  ενότητα  13.3 «Διαδικασία άσκησης  δικαιωμάτων  προτίμησης και Δικαιώματος  Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς  διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v