Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ ύψους 1,11 εκατ. ευρώ

Η αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε κατά 76,45% από την άσκηση των δικαιωμάτων από 396 μετόχους ενώ οι αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε 165 μετόχους που είχαν ζητήσει επιπλέον μετοχές.

Ευρωσύμβουλοι: Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ ύψους 1,11 εκατ. ευρώ

Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της προς τους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.7.2021 και πραγματοποιήθηκε από τις 9.2.2022 έως και τις 22.2.2022, καλύφθηκε πλήρως, σε ποσοστό 100% με την καταβολή μετρητών.

Αναλυτικότερα, η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταρχήν καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 396 μετόχων, κατά ποσοστό 76,4583% με την καταβολή συνολικού ποσού 1.190.849,90€, που αντιστοιχεί σε 2.835.357 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης σε τιμή διάθεσης 0,42€ εκάστη), ενώ ποσοστό 23,5417% (από τις συνολικά 3.708.370 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), ήτοι 873.013 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 24.2.2022 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας οι ως ανωτέρω 873.013 αδιάθετες μετοχές, διατέθηκαν προς ικανοποίηση των προεγγραφών οι οποίες έγιναν από 165 μετόχους για επιπλέον μετοχές (πέραν αυτών που δικαιούνταν από το ασκηθέν δικαίωμα προτίμησης). Επειδή οι μέτοχοι οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής, προεγγράφηκαν για συνολικά 6.592.242 αδιάθετες μετοχές, ενώ ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών ήταν μικρότερος της ζήτησης (υπήρξε δηλαδή υπερκάλυψη της αύξησης), οι κ.κ. μέτοχοι οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής ικανοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. της 12.7.2021 αναλογικά και σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες προεγγράφηκαν. Ως εκ τούτου από εγγραφές και από προεγγραφές, καλύφθηκε (με την κατάθεση του αναλογούντος συνολικού ποσού 1.557.515,40€ στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης) ποσοστό 100% της αύξησης.

Κατόπιν τούτων το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 1.112.511€ (3.708.370 νέες μετοχές επί 0,30€ ονομαστική αξία κάθε μετοχής). Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (0,42€ ανά μετοχή) και της ονομαστικής αξίας των μετοχών (0,30€ ανά μετοχή), ήτοι η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους 445.004,40€ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 1.557.515,40€.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται κατά 1.112.511€ με την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) έκαστη και ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v