Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μέρισμα 0,10 ευρώ διανέμει η Byte

Στις 28 Απριλίου η τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης, όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2021 και τη διανομή μερίσματος.

Μέρισμα 0,10 ευρώ διανέμει η Byte

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ 83424302000), περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 21-03-2022 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1802 /21-03-2022) και της αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2022 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1808/01-04-2022), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28ην Απριλίου 2022, ημέραν Πέμπτην και ώραν 15.00, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1.- ΄Εγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2021 έως 31/12/2021, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2.- 'Εγκριση διαθέσεως κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2021 έως 31-12-2021 και Διανομής Μερίσματος προτεινομένου ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχήν (προ φόρου).

3.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

4.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.

5.- ‘Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους, καθώς και των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, κατά την οικονομική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2022 έως 31/12/2022.

6.- Παροχή αδείας, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2021, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, καθώς νομικών οντοτήτων στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως επιδιωκουσών τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

7.- Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 13ην Μαίου 2022, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 15.00, εις τα αυτά ως άνω γραφεία και έδραν της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v