Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αίτημα για squeeze out στην Καραμολέγκος

Η ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ με έγγραφο αίτημά προς την Ε.Κ. αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς συνολικά 230.616 μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 2,4% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Καραμολέγκος.

Αίτημα για squeeze out στην Καραμολέγκος

Η «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ» μετά από ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει ότι στις 14.04.2022 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Νόμου (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων (η «Δημόσια Πρόταση») και σε συνέχεια των αποκτήσεων στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χ.Α., σύμφωνα με τις καταστάσεις υπολοίπων λογαριασμών του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων που λήφθησαν από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) με ημερομηνία 13.04.2022 ο Προτείνων κατέχει συνολικά 2.312.913 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 24,3% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καιτων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, κατά την ίδια ημερομηνία τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν 6.977.451 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 73,3% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, η ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ από κοινού με τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά 9.290.364 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 97,6% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων με το έγγραφο αίτημά του προς την Ε.Κ. αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 230.616 μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 2,4% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3,22 Ευρώ ανά μετοχή. Επισημαίνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) καθώς επίσης σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αναλάβει την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 04.03.2022 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίου του Προτείνοντα σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ’ αριθ. 1/644/22.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v