Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: ΑΜΚ και διανομή δωρεάν μετοχών σε ΔΣ και προσωπικό ενέκρινε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 7.600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Intracom: ΑΜΚ και διανομή δωρεάν μετοχών σε ΔΣ και προσωπικό ενέκρινε η ΓΣ

Η  «INTRACOM HOLDINGS» ανακοινώνει ότι την Μ. Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, αμφιθέατρο), η Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 08/04/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 31 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 23.762.843 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 31,27% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 587.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του 1ου και 2ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης της από 18.03.2022 Πρόσκλησης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το προσωπικό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πλαίσιο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, προς ανταμοιβή της προσφοράς αυτών στην εύρρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Οι ως άνω μετοχές θα προέλθουν από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού € 7.600.000 με έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία.

Eπίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους των ως άνω δωρεάν μετοχών ως και τους όρους και τα κριτήρια διάθεσης αυτών, ενδεικτικά παραμέτρους όπως το βαθμό ευθύνης κάθε δικαιούχου, συμμετοχής και συμβολής αυτού στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 7.600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία.

Οι προερχόμενες από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου νέες μετοχές της Εταιρείας θα διανεμηθούν δωρεάν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και το προσωπικό της, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 83.600.000,00, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00, η καθεμία.

Eπίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v