Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τη διανομή μερίσματος €0,0285/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ενέκριναν την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού 150.000.000,00 ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από Τράπεζες και σκοπός των οποίων είναι η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τη διανομή μερίσματος €0,0285/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, είκοσι τρεις (23) μέτοχοι, κάτοχοι 322.717.460 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 86,00% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ: 

Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Ενέκριναν, με 322.710.224 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Eλεγκτών – Λογιστών.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 7.236 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 322.717.460 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2021, τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού €1.338.634 για καταβολή σε δεκαεννέα (19) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τρία (3) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού τριών λεπτών του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή.

Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0285 ανά μετοχή. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 30.05.2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 31.05.2022, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος 2 στους μετόχους θα ξεκινήσει στις 03.06.2022.

Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).

Ενέκριναν, με 322.710.224 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2021.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 7.236 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

Ενέκριναν, με 322.717.460 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριναν την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 322.717.460 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), την προκαταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύψους ίσου με τις προεγκριθείσες (υπό το Θέμα 4ο ) αμοιβές της τρέχουσας χρήσης 2022, για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% των εκπροσωπουμένων ψήφων. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% των εκπροσωπουμένων ψήφων.

 Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) (άρθρο 112 του ν.4548/2018)

Ενέκριναν, με 322.689.205 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2021 (του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Κατά: 28.255 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Ενέκριναν, με 322.717.460 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2022, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) μέχρι ποσού €227.910 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2022 – 31.12.2022), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε’ της ιδίας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022),

β) μέχρι ποσού €47.040 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013,

γ) μέχρι ποσού €4.280 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αμοιβών του άρθρου 112 του ν.4548/2018, δ) μέχρι ποσού €10.165 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει),

ε) μέχρι ποσού €2.140 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεών της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει των από 5.11.2021 4 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών, σύμφωνα με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν.4548/2018, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι:

− κατόπιν της από 24.11.2021 παραίτησης του κ. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με χρόνο ισχύος της παραίτησής του την 29.11.2021, και

− με βάση την από 25.11.2021 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας («Ε.Α.Α.Υ.»), σύμφωνα με την οποία, μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε η Ε.Α.Α.Υ., για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Περικλή Σαπουντζή, κατέληξε να προτείνει ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποψήφιο προς εκλογή, αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, τον κ. Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους, ο οποίος κρίθηκε ότι πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «Πολιτική»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021, όπως η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων τεκμηριώνεται ανενδοίαστα επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που προσκομίσθηκαν από τον ως άνω υποψήφιο και αντλήθηκαν από την Ε.Α.Α.Υ. και, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της Ε.Α.Α.Υ., λήφθηκαν υπόψη από αυτή,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 29.11.2021, ομόφωνα ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση της Ε.Α.Α.Υ., διακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Παναγιώτη Λώλο, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της και εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 5 της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, με χρόνο ισχύος της παραίτησης την 29.11.2021, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Περικλή Σαπουντζή του Χρήστου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και τις 24.05.2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Εξέλεξαν, με 322.629.205 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,

2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,

3) Λάμπρο Βαρούχα του Δημητρίου, 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,

5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,

6) Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου,

7) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,

8) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,

9) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,

10) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,

11) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,

12) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,

13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,

14) Thomas George Sofis του George,

15) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

αφού, μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 03.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2022, που αναρτήθηκε, στις 03.05.2022, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeetings/, και βασίστηκε στην από 29.04.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν 6 συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής:

(α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,

(β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,

(γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,

(δ) Thomas George Sofis του George, και

(ε) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 03.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2022, που αναρτήθηκε, στις 03.05.2022, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.elvalhalcor.com/el/investorrelations/shareholder-information/shareholders-meetings/ και βασίστηκε στην από 29.04.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, (δ) Thomas George Sofis του George και (ε) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Κατά: 28.255 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 60.000 ψήφοι, ήτοι 0,02% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Όρισαν εκ νέου, με 322.657.460 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη, από τα οποία δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 60.000 ψήφοι, ήτοι 0,02% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ενέκριναν, με 322.657.460 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (322.717.460 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 60.000 ψήφοι, ήτοι 0,02% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

Ενέκριναν, σε συνέχεια της απόφασης περί έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της από 24.05.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία διατηρεί την αυτοτέλειά της ως προς το ύψος και το είδος των εν λόγω δανείων, με 322.717.460 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,00% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών 8 (322.717.460 ψήφοι), την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι ποσού 150.000.000,00 ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από Τράπεζες και σκοπός των οποίων είναι η αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού, ή/και η κάλυψη αναγκών για κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ή/και η χρηματοδότηση μελλοντικών επενδυτικών προγραμμάτων, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου: 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου: 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 15.03.2022 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeetings/).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeetings/).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v