Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Πράσινο φως από ΓΣ στην έκδοση ομολόγου

Την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης συνολικής ονομαστικής αξίας έως €600.000, πενταετούς διάρκειας, αποφάσισε η ΓΣ.

Q&R: Πράσινο φως από ΓΣ στην έκδοση ομολόγου

Η  "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε'' ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2022, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11Β, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους,  μέτοχοι εκπροσωπούντες 17.769.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 65,17% επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας.

Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη εταιρική χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021, οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.qnr.com.gr.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17%

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.qnr.com.gr.

Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.

Ο κύριος Χαριτάκης ανέγνωσε και υπέβαλε στην Γενική Συνέλευση την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε ομόφωνα της συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για την εταιρική χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17 %

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των καταβληθησσομένων αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Επί του 6ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173  για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2022 έως 31.12.2022 και ενέκρινε την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας καθώς και για τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Greenovative AE. η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17%

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 7ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

Υποβλήθηκε προς συζήτηση η  Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι την ενέκριναν ομοφώνως, σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 η ψήφος είναι συμβουλευτική.

Επί του 8ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού και καθορισμός της θητείας αυτού.

Εκλέχθηκαν τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχομένης από της εκλογής του και λήγουσα την 27.06.2025, αλλά παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

 1.     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 2.     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους , Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 3.     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 4.     ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ,  του Αριστείδη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 5.     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 6.     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 7.     ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Για την ανεξαρτησία των μελών λήφθηκαν υπόψη όλες οι προϋποθέσεις του νόμου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17%

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 9ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Προέγκριση και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική  χρήση 1.1.2022-31.12.2022 και συγκεκριμένα:

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ,  εκτελεστικό μέλος 100.000,00 ευρώ μικτά.
 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ,  εκτελεστικό  μέλος , 70.000,00 ευρώ μικτά. 

Για τη χρήση 2022 θα καταβληθούν στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και μεταβλητές αμοιβές ,εάν και εφόσον οι κρατούσες οικονομικές συνθήκες και η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας το επιτρέπει, ως εξής:

 1. Παναγιώτης Πασχαλάκης, εκτελεστικό μέλος: από 0 έως 100.000,00 (μικτά)
 2. Εμμανουήλ Ξιώνης, εκτελεστικό  μέλος: από 0 έως 70.000,00 (μικτά)

Οι μεταβλητές αποδοχές δεν είναι εγγυημένες και συνδέονται με τις επιδόσεις ή την συνέπεια στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται κάθε φορά.

Για  το ύψος των καταβολών των ανωτέρω μεταβλητών αμοιβών θα υπάρξει σχετική απόφαση του Δ.Σ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17%

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 10ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου

Αποφασίστηκε να παρασχεθεί η  άδειά  προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση  (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17%

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 11ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Επανέγκριση του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017, εκλογή των μελών αυτής και καθορισμός της θητείας της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το ένα (1) εξ αυτών ανεξάρτητο και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) .

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα είναι τα ακόλουθα:

1)      Παναγιώτα Γρηγοράκη –ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

2)      Θεόδωρος Γεώργας- ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3)      Αγησίλαος Παναγάκος-μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

     Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17%

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 12ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Λήψη απόφασης για έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000), πενταετούς διάρκειας και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και όσων διατάξεων του ν.3156/2003 παραμένουν σε ισχύ.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση του ανωτέρου κοινού ομολογιακού δανείου το οποίο θα παρθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της στρατηγικής του ομίλου. Οι λεπτομέρειες της  έκδοσης θα αναφερθούν σε πρακτικό του Δ.Σ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17%

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 13ου  Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (προσθήκες, καταργήσεις και αναριθμήσεις άρθρων)

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας αφενός γιατί θα έπρεπε να ανανεωθεί η διάρκεια της εταιρείας αφετέρου για είναι πιο εύχρηστο και εναρμονισμένο με τις διατάξεις της νομοθεσίας και συγκεκριμένα τα εξής:

(α)           Τροποποίηση των άρθρων 3 [περί διάρκειας της Εταιρείας], 5, 6 και 7.

(β)           Κατάργηση των άρθρων 8 και 9.

(γ)           Αναρίθμηση των πρώην άρθρων 10, 11, 12, 13 και 14 σε νέα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 12 με ταυτόχρονη τροποποίηση του περιεχομένου και της επικεφαλίδας αυτών.

(δ)           Κατάργηση των πρώην άρθρων 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22.

(ε)           Αναρίθμηση των πρώην άρθρων 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 σε νέα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 με ταυτόχρονη τροποποίηση του περιεχομένου και της επικεφαλίδας αυτών.

(στ)         Κατάργηση των πρώην άρθρων 34 και 35.

(ζ)            Κατάργηση της επικεφαλίδας του Πέμπτου Κεφαλαίου : «ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ».

(η)           Αναρίθμηση των πρώην άρθρων 36, 37 και 38 σε νέα άρθρα 24, 25 και 26 με ταυτόχρονη τροποποίηση του περιεχομένου και της επικεφαλίδας αυτών.

(θ)           Κατάργηση των Κεφαλαίων Έκτο, Έβδομο και Όγδοο και των περιεχομένων σε αυτά πρώην άρθρων 39, 40, 41, 42, 43, 44 και 45.

(ι)            Προσθήκη τεσσάρων νέων άρθρων με αρίθμηση 27 [Διάθεση Κερδών], 28 [Λόγοι Λύσης της Εταιρείας], 29 [Εκκαθάριση] και 30 [Γενική Διάταξη].

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.769.000

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 65,17%

Έγκυρα: 17.769.000

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.769.000 (100%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 14ου  Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών

Δεν αποφασίσθηκε τροποποίηση της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας

Επί του 15ου  Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v