Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2023, η οποία μπορεί και να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ»  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 18.08.2022, αποφάσισε ομόφωνα:

(α) τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα υφιστάμενα δεκατέσσερα (14) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος στις 11.08.2022 μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, Νικολάου Κουδούνη του Κωνσταντίνου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αναφέρεται κατωτέρω,

(β) την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος,

2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος,

4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος,

5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος,

6) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη Εκτελεστικό Μέλος,

7) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος,

8) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη Εκτελεστικό Μέλος,

9) Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη Εκτελεστικό Μέλος,

10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,

11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

13) Thomas George Sofis του George, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

14) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

(γ) τον εκ νέου ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ως άνω ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

ΙΙ. Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του της 18.08.2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. στ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, όρισε από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την κα Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος στις 11.08.2022 μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Νικολάου Κουδούνη του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2023, και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της ανωτέρω αναπλήρωσης (ορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση αποβιώσαντος) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα ακολούθως στις 18.08.2022, σύμφωνα με την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1149/17.05.2021 προς τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 3 και το με το υπ’ αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 21 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβησαν σε εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρο αυτής, και ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όρισαν, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

2) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τη, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, αποφάσισαν, όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος / Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v