Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Phoenix Vega Mezz: Καθαρά κέρδη 800 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο

Το ποσό των €18,0 εκατ. θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας μέσω επιστροφής μετρητών, ποσού €0,0144 ανά μετοχή, επισημαίνει η εταιρία.

Phoenix Vega Mezz: Καθαρά κέρδη 800 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC σε συνεδρία του στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2022.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην
Εταιρεία («Ομολογίες»).

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το 1ο εξάμηνο 2022 και τα συγκριτικά τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2022 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας (περίπου 70% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα προτεραιότητας πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης).

Δεδομένου ότι για το 1ο εξάμηνο 2022 εφαρμόστηκε η σειρά προτεραιότητας προ της επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €13,7 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει, ενώ μετά τις 30 Ιουνίου 2022 η Εταιρεία έχει λάβει επιπλέον κουπόνια €4,7 εκατ.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.

Στις 13 Ιουλίου 2022, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €18,0 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €0,05 σε €0,0356 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, το ποσό των €18,0 εκατ. θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας μέσω επιστροφής μετρητών, ποσού €0,0144 ανά μετοχή.

Η διαδικασία μείωσης και διανομής κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2022. Η Εταιρεία θα προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα της διανομής κεφαλαίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v