Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής εταιρείας της Εταιρείας στη Ρουμανία, INFORM LYKOS S.A., κ. Εμμανουήλ Κόντος.

Inform Λύκος: Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών

Η εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 10.10.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη σε συνέχεια της έγκρισης και κατ΄εξουσιοδότηση της απόφασης, Θέμα 10ο, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 10.6.2022, καθορίστηκαν οι Δικαιούχοι και οι όροι θέσπισης του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, οι βασικοί όροι του οποίου έχουν ως ακολούθως:

1.Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 (εφεξής το «Πρόγραμμα»), συνίσταται στη δωρεάν διάθεση κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν στο μέλλον από την Εταιρεία κατόπιν σχετικών αποφάσεων που θα λάβει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ως ίδιες μετοχές, προς επιβράβευση της συνεισφοράς που θα έχουν οι δικαιούχοι στην τυχόν επίτευξη των κατωτέρω στόχων της Εταιρείας, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (εφεξής και «Μετοχές»).

2. Το Πρόγραμμα είναι μακροπρόθεσμο, ήτοι η επίτευξη των στόχων του θα αξιολογηθεί στο τέλος του έτους 2025 («Ημερομηνία Λήξης»), ώστε να διασφαλίζονται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

3. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής εταιρείας της Εταιρείας στη Ρουμανία, INFORM LYKOS S.A., κ. Εμμανουήλ Κόντος, των οποίων η συμβολή στην επίτευξη των στόχων του κλάδου του Ομίλου Information Management, την ανάπτυξη του κλάδου αυτού και της αξίας του, καθώς και την επέκταση του μετασχηματισμού του σε κορυφαίο πάροχο λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού υψηλής εξειδίκευσης αναμένεται καθοριστική (στο εξής «Δικαιούχοι»).

4. Οι ανωτέρω δύο Δικαιούχοι του Προγράμματος θα συμμετέχουν στην επίτευξη και επομένως στη δωρεάν διάθεση μετοχών σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα, εφόσον πληρωθούν σε επίπεδο Ομίλου του κλάδου Information Management οι κατωτέρω στόχοι όσον αφορά την επίτευξη της μέσης ετήσιας απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROIC) κατά την πενταετία από την 31/12/2020 έως την Ημερομηνία Λήξης (31/12/2025):

i. εάν το ROIC φθάσει τουλάχιστον το 8,4% στις 31.12.2025, θα δικαιούνται μετοχές, που αντιστοιχούν στο 2% των μετοχών της Εταιρείας.

ii. εάν το ROIC φθάσει τουλάχιστον το 11,8% στις 31.12.2025, θα δικαιούνται μετοχές, που αντιστοιχούν στο 4% των μετοχών της Εταιρείας.

iii. εάν το ROIC φθάσει τουλάχιστον το 14,9% στις 31.12.2025, θα δικαιούνται μετοχές, που αντιστοιχούν στο 6% των μετοχών της Εταιρείας.

iv. εάν το ROIC φθάσει τουλάχιστον το 17,6% στις 31.12.2025 θα δικαιούνται μετοχές, που αντιστοιχούν στο 8% των μετοχών της Εταιρείας.

v. εάν το ROIC φθάσει τουλάχιστον το 20,1% στις 31.12.2025 θα δικαιούνται μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% των μετοχών της Εταιρείας.

5. Στις 31.12.2025 (Ημερομηνία Λήξης), θα αξιολογηθεί η επίτευξη των ανωτέρω στόχων και εφόσον έχει επιτευχθεί κάποιος από αυτούς, στη συνέχεια θα υλοποιηθεί από την Εταιρεία η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο.

6. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνει το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως ο νόμος ορίζει.

7. Οι Δικαιούχοι δεν έχουν υποχρέωση διακράτησης των τυχόν μετοχών που ενδεχομένως αποκτήσουν στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

8. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας του Ομίλου με τους Δικαιούχους πριν τις 31.12.2025, οι Δικαιούχοι, υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τις συνθήκες λύσης των σχετικών συμβάσεων, που τους συνδέουν με την Εταιρεία ή τον Όμιλο, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην απόφαση του Δ.Σ., θα κατοχυρώνουν τμηματικά/ετησίως το δικαίωμα στη δωρεάν απόκτηση μετοχών, η οποία σε κάθε περίπτωση θα κριθεί και θα αποφασιστεί από την Εταιρεία στο τέλος του 2025, μόνο εφόσον έχουν επιτευχθεί οι ανωτέρω στόχοι.

9. Η υλοποίηση του Προγράμματος θα επιτευχθεί μόνο, εφόσον η Εταιρεία λάβει τις αποφάσεις που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του καταστατικού της Εταιρείας.

10. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων που επηρεάζουν την εφαρμογή του Προγράμματος, οι όροι του Προγράμματος θα δύνανται ν' αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια), μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τρόπο ώστε, κατά το δυνατόν, να μη θίγονται τα δικαιώματα των Δικαιούχων.

11. Οποιαδήποτε μεταβολή/τροποποίηση του Προγράμματος δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας ή/και εντολής ή/και ανεξαρτήτων υπηρεσιών των Δικαιούχων και οι Δικαιούχοι δεν θα μπορούν να αξιώνουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση έναντι της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v