Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές και αρνητικά ίδια κεφάλαια για την Επίλεκτο

Παρά το θετικό EBITDA €4 εκατ. και τη μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου έγιναν αρνητικά και μέρος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών του κατέστη βραχυπρόθεσμο. Πώς αντιδρά η διοίκηση της εισηγμένης.

Ζημιές και αρνητικά ίδια κεφάλαια για την Επίλεκτο

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών της, σε ζημία διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα της Επίλεκτος για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και έτσι τα ίδια κεφάλαια του ομίλου κατέστησαν ελαφρώς αρνητικά, μέρος των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων μετατράπηκε σε βραχυπρόθεσμο και ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρθηκε σε «ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας». Παρ' όλα αυτά, μετά από ένα σύνολο σχεδιασμών, η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι την 30/06/2023.

Η Επίλεκτος παρά την άνοδο των πωλήσεών της από τα 28,4 στα 30,87 εκατ. ευρώ, την επίτευξη θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBIT) ύψους 1 εκατ. ευρώ και τη μείωση των τραπεζικών της υποχρεώσεων κατά περισσότερο από δύο εκατ. ευρώ, υποχρεώθηκε σε ζημιογόνο αποτέλεσμα 1,69 εκατ. ευρώ και σε αρνητικά ίδια κεφάλαια 392 χιλ. ευρώ, όταν ο καθαρός της δανεισμός διαμορφώθηκε στα 60,5 εκατ. ευρώ.

Το ζημιογόνο αποτέλεσμα οφείλεται όχι μόνο στα πολύ υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα, αλλά και σε έκτακτους παράγοντες όπως π.χ. η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και η μεγάλη άνοδος των τιμών κτήσης αγροτικών πρώτων υλών για τη μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο.

Ο ορκωτός ελεγκτής πέραν των παραπάνω αναφέρεται στην ύπαρξη αρνητικού κεφαλαίου κίνησης κατά 44,7 εκατ. ευρώ, καθώς επειδή υπήρξαν ληξιπρόθεσμες τοκοχρεολυτικές δόσεις, μέρος του δανεισμού μετατράπηκε από μακροπρόθεσμο σε βραχυπρόθεσμο.

Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση, ο όμιλος έχει προχωρήσει σε μια σειρά κινήσεων και ελπίζοντας σε μια σειρά αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον εκτιμά ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι την 30/06/2023.

Ειδικότερα, η διοίκηση σημειώνει πως σε αντίθεση και συνυπολογίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται στο οικονομικό περιβάλλον παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ευρώπη, εξαιτίας κυρίως της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου της Ουκρανίας, παρουσιάζονται οικονομικά μεγέθη όπως:

• Η ύπαρξη σημαντικά θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο EBITDA (+3,99 εκατ.) και EBIT (+1 εκατ. ευρώ).

• Η διαφαινόμενη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και η εφαρμογή σχετικών μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση.

• Η μείωση που παρατηρείται στις τιμές των πρώτων υλών.

• Η εντατικοποίηση των ενεργειών της εταιρείας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ που ευνοεί τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου.

Γενικότερα, όπως αναφέρεται, «η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι την 30.06.2023. Παρ' όλα αυτά η διοίκηση αναγνωρίζει ότι τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις καθώς αυτές μπορούν να επηρεασθούν από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v