Πτωτική πορεία στο 9μηνο για τη Μουζάκης

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν 521 χιλιάδες ευρώ.

Πτωτική πορεία στο 9μηνο για τη Μουζάκης

Τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2022, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2021 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.259.544,41 ευρώ, έναντι 3.689.518,72 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,65% και ο εταιρικός σε 3.259.544,41 ευρώ, έναντι 3.689.518,72 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,65%

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου στις 540.443,00 ευρώ, έναντι 999.780.03 ευρώ, μειωμένα κατά 459.337,03 ευρώ ήτοι 45,94 % και σε εταιρικό επίπεδο 425.164,17 ευρώ, έναντι 835.379,61 ευρώ, μειωμένα κατά 410.215,44 ευρώ ήτοι 49,11%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου στις 765.137,63 ευρώ, έναντι 1.159.476,84 ευρώ, μειωμένα κατά 394.339,21 ευρώ ήτοι 34,01% και σε εταιρικό επίπεδο στις 649.455,59 ευρώ, έναντι 1.057.921,88 ευρώ, μειωμένα κατά 408.466,29 ευρώ ήτοι 38,61%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 520.928,07 ευρώ, έναντι 933.303,44 ευρώ, μειωμένα κατά 412.375,37 ευρώ ήτοι 44,18% και για την Εταιρεία σε 406.627,59 ευρώ, έναντι 818.639,96 ευρώ, μειωμένα κατά 412.012,37 ευρώ ήτοι 50,33%.

Το σημαντικά αυξημένο κόστος που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές, λόγω της ενεργειακής κρίσης, επιβάρυνε τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας και έχει επηρεάσει επίσης και τον κύκλο εργασιών.

Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταπεξέλθει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο την διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v